Alle indlæg af farumlilleskole

Visionen for Farum Lilleskole

Farum Lilleskole skal være en skole, der giver mening – mening for både børn og voksne. En skole, der tager udgangspunkt i forskningen om, hvordan børn lærer bedst. En skole med tid til det enkelte barn og med tid til fordybelse – både fordybelsen i at være og lære. Vi tror på, at undervisningen skal kendetegnes ved tre former for læring – læring med udgangspunkt i oplevelse, handling og forståelse. Vi ved at børn lærer på forskellig vis og at de motiveres ved at arbejde med det faglige stof på mange forskellige måder. Vi prioriterer en legende, kreativ og musisk tilgang.

Punkt 1: NÆRVÆR OG TRYGGE RELATIONER

En skole med tid til nærvær – et nærvær, der bygger på trygge relationer, er udgangspunktet. Med en lav klassekvotient er det muligt for lærerne hele tiden at have føling med den enkelte elev. De voksne er vigtige rollemodeller og ansvarlige for trygge relationer til børnene og til hele tiden at understøtte børnenes indbyrdes relationer.

Punkt 2: FÆLLESSKAB

Vi ønsker at danne og uddanne børn og unge mennesker med et godt selvværd, som indgår i et berigende fællesskab, hvor de ser og oplever hinandens forskelligheder som styrker. De skal turde stå ved sig selv og turde ytre deres mening i fællesskabet. Vi tror på, at et stærkt fællesskab knytter varige bånd.

Punkt 3: ET KREATIVT LÆRINGSMILJØ

Forskningen understreger vigtigheden af, at børnene selv er aktive i læringsprocesserne. Læringen må baseres på oplevelse, handling og forståelse. Et motiverende læringsmiljø skal tage udgangspunkt i legende og musisk-kreative tilgange til læringen og børnene skal inspireres til at arbejde på mange forskellige måder, fordi forskellige børn lærer på forskellig vis.

Punkt 4: TID – TIL DEN ENKELTE, TIL FORDYBELSE OG TIL DEN FRIE LEG

Med en lav klassekvotient, prioriterer vi, at læreren skal have ordentlig tid til det enkelte barn. Det er vigtigt, at læreren hele tiden har en føling med, hvordan det går den enkelte elev – både fagligt og socialt. Tiden til fordybelse er en afgørende forudsætning for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der skal være tid til at arbejde i dybden med fag og emner. Endvidere er tiden til den frie leg en væsentlig del af barndommen. I legen udvikles personlige kompetencer. Vi prioriterer, at eleverne ikke har for lange skoledage, fordi vi tror på legens store betydning for det enkelte barns udvikling.

Punkt 5: PROCESSTYRET FREM FOR MÅLSTYRET

Nysgerrigheden for at lære skal holdes ved lige ved et gennemgående fokus på læreprocessen frem for produktet. Det er vigtigt at lære, at det er ok at fejle, at det at fejle er en del af en læringsproces og at man derved kan gøre det bedre næste gang.

Punkt 6: MENINGSFULD LÆRING

Eleverne skal opleve vigtigheden af at lære og de skal kunne se en mening med det. Derfor skal en stor del af undervisningen foregå i den virkelige verden – som udeskole og som kulturskole.

At opleve at læringen fra skolen kan bruges i den virkelige verden er en kæmpe motivationsfaktor. Børnene skal møde mennesker, der brænder for deres fag og som inspirerer dem til at arbejde videre.

Forskningen peger endvidere på store fordele i at inddrage naturen som læringsrum. Når vi er ude, sker der noget med læringsformen, med intensiteten og oplevelserne fæstner sig anderledes i kroppen. Det er sundt og godt for den hele læring.

Sådan tænker vi Kulturskole på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole er vi optaget af en oplevelsesorienteret tilgang til læring. Vi er overbeviste om, at vi skal lære med både kroppen og hjernen for, at den abstrakte læring bliver begribelig. Vi tror på, at oplevelser udenfor klasseværelset gør en forskel. Når undervisningen foregår i nye rammer og andre læringsrum, sker der noget med undervisningsformen, med intensiteten og med samværet eleverne imellem. I det anderledes læringsrum sættes elevernes kompetencer i spil på anderledes og nye måder og eleverne ser hinanden i et nyt perspektiv.

Det er inspirerende at få besøg udefra og at modtage undervisning i den virkelige verden udenfor skolens rammer. Dét at møde mennesker, som brænder for et specifikt fag eller håndværk kan noget ganske særligt. At opleve hvordan fagene bruges i praksis og se meningen med læringen fra skolen kan give unikke oplevelser.

Vi vil derfor prioritere de anderledes læringsrum – ved at inddrage naturen, ved at tage på ture ud af huset til museer, gallerier, høre koncerter, se teater eller prøve en ny sportsgren. Længere oppe i skolesystemet vil vi have fokus på virksomhedsbesøg og håbet er at kunne etablere samarbejder med lokale aktører, hvor eleverne får brugt deres teoretiske viden i praksis. F.eks. at eleverne kan være med til at innovere over udfordringer i lokalsamfundet og give respons til kommune eller virksomhed…

I hverdagen kan kulturskolen tage sig således ud…

 • Ved besøg af forfattere, naturvejledere, musikere mfl.
 • Ved at inddrage naturen, når der arbejdes med de almene fagfag, f.eks. skrive lyrik i skoven, skrive troldehistorier under store graner, tale om årstidernes skiften på vandreture, se på insekter og kryb i forbindelse med et krible krable emne, at få ting til at spire i små køkkenhaver mm.
 • Besøge lokale aktører, f.eks. få rundvisning af lokalhistorisk forening i det gamle Farum, prøve at male billeder med erfarne kunstmalere, høre historier fra ”gamle dage” på besøg på plejehjem i byen, afprøve en ny sportsgren ved et besøg i en lokal sportsforening eller med besøg udefra.
 • Indgå i forløb med lokale virksomheder, f.eks. virksomhedsbesøg, praktik, innovationsforløb mm.

Optagelse på Farum Lilleskole

Opskrivning på venteliste

Ønsker du dit barn optaget på Farum Lilleskole skal du udfylde  ansøgningsskemaet, som du også kan tilgå i venstre-menuen.  Husk at svare uddybende på alle spørgsmål. Det er vigtigt for os.
Med opskrivningen følger et gebyr på 500 kr., som kan overføres til mobilepay 30817 eller regnr: 1551 kontonr: 4042073962. Når indbetalingen er registreret, optages barnet på ventelisten. HUSK at skrive barnets fulde navn på overførslen.

For at sikre de bedste betingelser og muligheder for barn og skole, er det skolens politik, at vi skal orienteres, hvis I har haft kontakt med pædagogisk/psykologisk rådgivning vedr. jeres barn, og om barnet i børnehaven har været omfattet af støtteforanstaltninger. Vi vil ligeledes indhente samtykke til at kunne kontakte børnehave/tidligere skole etc. for en udtalelse.

Ved opskrivning af dit barn til Farum Lilleskoles venteliste sikres du muligheden for at kunne vælge Farum Lilleskole til, såfremt I bliver tilbudt en plads.

Forpligtelse

Der er ingen forpligtelser i forbindelse med opskrivningen for hverken opskriver eller skole. Der stilles ingen pladsgaranti fra skolen og opskrivningen forpligter heller ikke forældrene til at vælge Farum Lilleskole frem for en anden skole.

Gebyr

Ved opskrivning betales et gebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret refunderes ikke. Du vil modtage nærmere information om kontooplysninger, når du har sendt din ansøgning til os.

Samtale

Når tiden nærmer sig for optagelse i skolen, inviteres forældre til børn på ventelisten til en samtale. Samtalen er IKKE en optagelsessamtale men en ganske uformel samtale, hvor formålet er at sikre en forventningsafstemning mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at forældrene er helt klar over, hvad skolen tilbyder og ligeledes vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste rammer for det enkelte barn.

Klasserne sammensættes

Klasserne sammensættes herefter ud fra følgende kriterier:

 • Hensynet til klassen som en velfungerende enhed (trivsel, dynamik og læring)
 • Overensstemmelse mellem forældres og skoles værdigrundlag
 • Søskende på skolen
 • Ligelig fordeling af køn
 • Tidspunkt for opskrivning
 • Det enkelte barns behov i fht skolens pædagogiske rammer og økonomi

Hvis I bliver tilbudt en plads:

Bliver I tilbudt en plads til jeres barn, skal I bekræfte ønsket om indskrivning indenfor 3 uger fra den dato, hvor tilbuddet er modtaget. Tilbud sendes pr. mail til den mailadresse, der oplyses ved opskrivningen, så det er vigtigt, at det er den rigtige!

Forpligtelse

Indskrivningen betinges af, at der har været afholdt en uformel samtale mellem skole og hjem og at man forud for skolestart betaler 3 måneders skolepenge pr. barn (der er ikke søskenderabat på forudbetalte skolepenge)

Skolepenge

Da vi endnu ikke er på plads med lokaler og antal elever, kan vi blot give en pejling på, hvor meget, det kommer til at koste at gå på Farum Lilleskole. Vores ambition er at sætte betalingen så lav som mulig, da vi ønsker, at så mange som muligt skal have muligheden for at indskrive deres barn.

Pt forestiller vi os betalingen således:

Skolepenge: mellem 1500 og 2000 kr./md.

SFO/Klub: mellem 500-800 kr./md

Der vil blive søskendemoderation!

Medarbejderne på Farum Lilleskole

Som ansat på Farum Lilleskole er man optaget af, at de trygge og tillidsfulde relationer er altafgørende for den gode udvikling – både socialt og fagligt.

Man har en åben, tillidsvækkende og anerkendende tilgang i mødet med børnene. Man ser hele barnet og fokuserer primært på det enkelte barns kvaliteter og udviklingspotentiale.

Man er en inspirerende rollemodel og kreativ ildsjæl, der formår at arbejde med legende og kreative tilgange til læring med et højt fagligt niveau.

Man er interesseret i og ansvarlig for at byde ind i skolens fællesskab både fagligt og socialt og for både sin egen og andres skyld.

Man er faglig kompetent og målrettet i sit arbejde.

Man arbejder respektfuldt og engageret med elever og kollegaer.

Man er åben for at engagere sig i samarbejder med kollegaer og forældre. Således forventes det, at lærere og pædagoger samarbejder om fag og temaer og inspirerer og hjælper hinanden med forberedelse og konkrete ideer. Man er åben for og optaget af at inddrage forældrekompetencer, hvor det giver god mening. Man er imødekommende og overholder aftaler.

Man er optaget af at udvikle sin egen og skolens faglighed i samspil med kollegaer, og de ansatte er således ansvarlige for videndeling, når de har gennemført et kursus.

Skolen skal sikre fortløbende videreuddannelse og kvalificering af de ansatte.

Forældresamarbejdet på Farum Lilleskole

Som forældre på Farum Lilleskole indgår man i et forpligtende fællesskab – både i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Vi er optaget af, at man som forældre deltager aktivt i sit barns skolegang. At man bakker op om dagligdagen, at man sørger for at, barnet møder forberedt og til tiden. At man interesserer sig for, hvad der sker i klassen og på skolen og at man bakker op om diverse arrangementer gennem året.

Kommunikationen mellem hjem og skole må til enhver tid kendetegnes ved en åben, tillidsfuld og respektfuld tone. Vi er overbeviste om, at den bedste skolegang skabes gennem et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Vi ser forældrene som en uvurderlig ressource på skolen – både i fht. samarbejdet om det enkelte barn men også som hjælp i hverdagen, f.eks. på Forældredage, hvor forældre står for indholdet i løbet af en skoledag, mens personalet har pædagogiske dage, som en del af ”forældrebanken”, hvor forældre kan byde ind med input til undervisningen fra deres egen hverdag, som ekstra hjælp til opsætning af årets teaterforestilling og til arbejdsdage, hvor vi får brug for hjælp til at vedligeholde vores skole.

I hverdagen ser vi forældrene som vigtige samarbejdspartnere i fht.

 • samarbejdet omkring det enkelte barn – omkring barnets trivsel og læring ( lydhørheden går begge veje. Både forældre og personale kan sidde inde med væsentlige input til barnets trivsel og læring).
 • at barnet møder forberedt og til tiden, klar til at tage hul på skoledagen.
 • opbakning til sociale arrangementer.
 • aktiv deltagelse ved forældremøder.
 • deltagelse ved skole/hjemsamtaler.
 • deltagelse i forældreråd.
 • deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
 • til morgenåbning af skolen inden skoledagen går i gang.
 • til at tage sig af børnene på skolens årlige pædagogiske dage.
 • som ekstra hjælp på lejrskoler/hytteture.
 • som ekstra hjælp ved særlige arrangementer og traditionsrige dage.
 • som anderledes input i skoledagen i fbm. ”forældrebanken”.

Hverdagen på Farum Lilleskole

Den gode trivsel – en afgørende forudsætning

At være tryg, at have gode kammerater, at blive set og hørt, ja at være i god trivsel er en afgørende forudsætning for, hvor godt vi lærer.

På Farum Lilleskole vil vi hele tiden arbejde med den gode trivsel for alle – både børn og voksne. Vi ved, at når vi trives er vi mere motiverede for at lære nyt, vi er mere nysgerrige og mere optaget af verden omkring os og selvfølgelig mere glade og fulde af overskud.

Undervisningsplaner, årsplaner og mål for undervisningen

Vi vil arbejde med synlige mål for undervisningen – også i børnehøjde, så børnene ved, hvad de skal arbejde med og hvorfor det er vigtigt. Der udarbejdes undervisningsplaner for alle fag.

Hvert år udarbejdes årsplaner for de enkelte fag i den enkelte klasse.

Erfaringsbaseret læringsmiljø

Vi ved fra forskningen, at børn selv må være aktive, handle og eksperimentere i læreprocesserne for at få det mest optimale udbytte. Børnene må erfare og dermed lære med både krop og hjerne. De skal selv være undersøgende og eksperimenterende og også selv forsøge at lære fra sig. Det er sund fornuft, at børn ikke blot skal sidde stille og lære!

Kreativt læringsmiljø

Læringsmiljøet skal kendetegnes ved en legende og musisk-kreativ undervisning. Vi prioriterer, at børnene inspireres på mange forskellige måder, så alle læringsstile kommer i spil. Vi ønsker at tilgodese de kreative fag gennem hele skoleforløbet – både med deres kernefagligheder men også som understøttende, supplerende og udviklende aktiviteter med de almene fag. Vi prioriterer også, at en del af undervisningen foregår udenfor skolen – i naturen og i lokalsamfundet.

Kernefagligheder og projektorienteret temaundervisning

Vi vil arbejde med både de almene og de musisk-kreative fag således, at de to hele tiden udvikles, supplerer og understøtter hinanden. Der skal løbende arbejdes med de enkelte fags kernefagligheder og med mere projektorienteret temaarbejde, som foregår gruppevis. Vi er overbeviste om, at gode samarbejdsevner er noget af det, fremtiden kalder på – og så styrker det fællesskabet!

Klassens og skolens fællesskab

Fællesskabet i klassen og fællesskabet på skolen er vigtige fællesskaber, der hele tiden understøttes – både i undervisningssammenhænge og i SFO- og klubtid. I klassen arbejdes der ofte sammen om både faglige og sociale emner og flere gange i løbet af året vil skolen arbejde med fælles projekter som f.eks. den årlige teateropsætning, forårskoncerten eller i forbindelse med projektorienteret temaarbejde.

En rammesat dag

Vi er overbeviste om, at børn har glæde af en genkendelig struktur. Derfor er elevernes skemaer rammesat og indenfor rammerne kan der arbejdes kreativt ”med store armbevægelser”.

Klassemøder

Hver morgen starter i klassens ”hyggekrog”, hvor man kan vende stort som småt og få fælles beskeder om, hvad der skal ske. I hyggekrogen sidder man tæt og ser hinanden i øjnene og alle lytter aktivt med. Det er også i hyggekrogen, man mødes efter pauserne for at få beskeder og overblik over, hvad der skal ske.

Fælles morgensamling hver fredag

Hver fredag startes dagen med fælles morgensang for alle skolens elever. Her kan der gives særlige beskeder og klasserne kan på sigt fremvise noget af det, de arbejder med. Sammen synges et par sange, inden vi atter vender tilbage til klasserne.

Frokost

I frokostpausen sidder man med sin klasse og hygger sig og får måske læst en god bog højt. I de ældre klasser kan der evt. være fællesspisning. På sigt kan det være, vi finder på frokostordning og fællesspisning for alle.

TID

Tid bliver et vigtigt nøgleord på Farum Lilleskole – Tid til den enkelte elev, tid til fordybelse og tid til den frie leg og til at være barn… Lærernes tid til den enkelte elev prioriteres højt. Derfor er der en lav klassekvotient. Tiden til fordybelse i læreprocesserne er vigtig for den optimale læring. Tid til at være barn og tid til børns frie leg er vigtig for børnenes personlige udvikling. Vi har derfor valgt, at børnene ikke skal have alt for lange skoledage – vi går ind for kvalilet frem for kvantitet!

De almindelige skolefag

I starten af skoleforløbet prioriteres dansk og matematik, kreafag samt temafagene (hvor der arbejdes periodevis med de mindre skolefag, så børnene tidligt stifter bekendtskab med den projektorienterede arbejdsmetode og har fokus på samarbejdet). Senere i skoleforløbet introduceres eleverne for første og andet fremmedsprog, historie og naturfagene. Skolen tilbyder samme fagrække som det sker i folkeskolen. En del af timerne læses i udeskolen – altså ude i den omkringliggende natur!

Temafag og interessefag

Gennem hele forløbet vil eleverne have temafag på skemaet. Vi ønsker at understøtte fordybelsen i læreprocesserne – og det er svært at fordybe sig på kommando i eksakt 45 min onsdag fra kl. 8.30-9.15. Derfor har vi valgt at indlægge et Tema-bånd i skemaerne. Det er her, at de mindre fag læses periodevis, så der i en given periode læses flere f.eks. naturfagstimer og man dermed har bedre mulighed for fordybelsen. Som eleverne bliver ældre, skal der læses flere forskellige fag og dermed bliver skoledagen længere. Vi ønsker dog at det skal give mening så både skole- og fritidsliv hænger sammen.

I løbet af indskolingen præsenteres eleverne for Interessefaget – et fag, som eleverne selv vælger ud fra interesse. Hvorfor ikke give eleverne lov til at blive bedre og fokusere endnu mere på det, de er gode til og det, de interesserer sig for. Vi forestiller os, at et antal interessefag udbydes kvartalsvis og at eleverne derved for lov til selv at vælge noget af skoletiden til.

Åbningstider

Som udgangspunkt åbner skolen kl. 7.30 (evt. med morgen-åbner hjælp fra forældrene). Kl. 8.30 starter undervisningen. SFO’en åbner, efterhånden som børnene har fri. Således vil de yngste have mulighed for at starte SFO dagen stille og roligt, inden de lidt større kommer med.

Sådan tænker vi udeskole på Farum Lilleskole

I Farum bor vi omgivet af den mest fantastiske natur med skov, marker og søer. På Farum Lilleskole ønsker vi at inddrage naturen, så udeskolen bliver en naturligt integreret gennem hele skoleforløbet.

Nogle fag er helt oplagte at lære i naturen – således vil det være nærliggende at læse f.eks. naturfagstimer og lære om naturen i naturen. Naturen rummer også masser af muligheder for at dyrke idræt – og hvorfor ikke bruge idrætstimer på at sejle kajak, køre på Mountainbike eller løbe i skoven?

Men udeskolen kan rumme alle fag og kan tilføje særlige dimensioner i læringen!

Vi er optaget af begreber som natur, uderum, konkrete aktiviteter, fællesskab, oplevelse og handling, læring, faglighed, personlig udvikling og sundhed, når vi taler om udeskole.

Den afgørende forskel på den traditionelle skole og udeskolen er ikke så meget, hvad man skal lære, men måden eleverne lærer på og måden hvorpå læreren underviser!

Vi tror på, det er vigtigt at arbejde med tre former for læring – læring gennem oplevelse, læring gennem handling og læring gennem forståelse. Uderummet kalder især på læring gennem oplevelse og handling, mens klasseværelset især kalder på forståelsen. Derfor er inde- såvel som udeskolen et vigtigt supplement til hinanden for at få den hele læring.

Vi tror på, at udeskolen er god fordi:

 • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
 • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
 • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
 • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
 • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
 • Naturen er et mulighedsrum.
 • Udebørn er sunde børn

I hverdagen kan udeskolen tage sig således ud:

 • Krible krable emne i skov og ved sø.
 • Natur- og friluftsliv – lave mad over bål, bygge et bivuak, lære om skovens dyr og opleve årstidernes skiften.
 • Spireprojekter i skolens egne køkkenhaver.
 • Lære om økosystemer.
 • Skrive eventyr.
 • Lytte til højtlæsning under bøgen.
 • Dyrke motion – cykle, løbe, sejle.
 • Lave byggeprojekter.
 • Lave naturlige billedecollager