Alle indlæg af farumlilleskole

Hverdagen på Farum Lilleskole

Den gode trivsel – en afgørende forudsætning

At være tryg, at have gode kammerater, at blive set og hørt, ja at være i god trivsel er en afgørende forudsætning for, hvor godt vi lærer.

På Farum Lilleskole vil vi hele tiden arbejde med den gode trivsel for alle – både børn og voksne. Vi ved, at når vi trives er vi mere motiverede for at lære nyt, vi er mere nysgerrige og mere optaget af verden omkring os og selvfølgelig mere glade og fulde af overskud.

Undervisningsplaner, årsplaner og mål for undervisningen

Vi vil arbejde med synlige mål for undervisningen – også i børnehøjde, så børnene ved, hvad de skal arbejde med og hvorfor det er vigtigt. Der udarbejdes undervisningsplaner for alle fag.

Hvert år udarbejdes årsplaner for de enkelte fag i den enkelte klasse.

Erfaringsbaseret læringsmiljø

Vi ved fra forskningen, at børn selv må være aktive, handle og eksperimentere i læreprocesserne for at få det mest optimale udbytte. Børnene må erfare og dermed lære med både krop og hjerne. De skal selv være undersøgende og eksperimenterende og også selv forsøge at lære fra sig. Det er sund fornuft, at børn ikke blot skal sidde stille og lære!

Kreativt læringsmiljø

Læringsmiljøet skal kendetegnes ved en legende og musisk-kreativ undervisning. Vi prioriterer, at børnene inspireres på mange forskellige måder, så alle læringsstile kommer i spil. Vi ønsker at tilgodese de kreative fag gennem hele skoleforløbet – både med deres kernefagligheder men også som understøttende, supplerende og udviklende aktiviteter med de almene fag. Vi prioriterer også, at en del af undervisningen foregår udenfor skolen – i naturen og i lokalsamfundet.

Kernefagligheder og projektorienteret temaundervisning

Vi vil arbejde med både de almene og de musisk-kreative fag således, at de to hele tiden udvikles, supplerer og understøtter hinanden. Der skal løbende arbejdes med de enkelte fags kernefagligheder og med mere projektorienteret temaarbejde, som foregår gruppevis. Vi er overbeviste om, at gode samarbejdsevner er noget af det, fremtiden kalder på – og så styrker det fællesskabet!

Klassens og skolens fællesskab

Fællesskabet i klassen og fællesskabet på skolen er vigtige fællesskaber, der hele tiden understøttes – både i undervisningssammenhænge og i SFO- og klubtid. I klassen arbejdes der ofte sammen om både faglige og sociale emner og flere gange i løbet af året vil skolen arbejde med fælles projekter som f.eks. den årlige teateropsætning, forårskoncerten eller i forbindelse med projektorienteret temaarbejde.

En rammesat dag

Vi er overbeviste om, at børn har glæde af en genkendelig struktur. Derfor er elevernes skemaer rammesat og indenfor rammerne kan der arbejdes kreativt ”med store armbevægelser”.

Klassemøder

Hver morgen starter i klassens ”hyggekrog”, hvor man kan vende stort som småt og få fælles beskeder om, hvad der skal ske. I hyggekrogen sidder man tæt og ser hinanden i øjnene og alle lytter aktivt med. Det er også i hyggekrogen, man mødes efter pauserne for at få beskeder og overblik over, hvad der skal ske.

Fælles morgensamling hver fredag

Hver fredag startes dagen med fælles morgensang for alle skolens elever. Her kan der gives særlige beskeder og klasserne kan på sigt fremvise noget af det, de arbejder med. Sammen synges et par sange, inden vi atter vender tilbage til klasserne.

Frokost

I frokostpausen sidder man med sin klasse og hygger sig og får måske læst en god bog højt. I de ældre klasser kan der evt. være fællesspisning. På sigt kan det være, vi finder på frokostordning og fællesspisning for alle.

TID

Tid bliver et vigtigt nøgleord på Farum Lilleskole – Tid til den enkelte elev, tid til fordybelse og tid til den frie leg og til at være barn… Lærernes tid til den enkelte elev prioriteres højt. Derfor er der en lav klassekvotient. Tiden til fordybelse i læreprocesserne er vigtig for den optimale læring. Tid til at være barn og tid til børns frie leg er vigtig for børnenes personlige udvikling. Vi har derfor valgt, at børnene ikke skal have alt for lange skoledage – vi går ind for kvalilet frem for kvantitet!

De almindelige skolefag

I starten af skoleforløbet prioriteres dansk og matematik, kreafag samt temafagene (hvor der arbejdes periodevis med de mindre skolefag, så børnene tidligt stifter bekendtskab med den projektorienterede arbejdsmetode og har fokus på samarbejdet). Senere i skoleforløbet introduceres eleverne for første og andet fremmedsprog, historie og naturfagene. Skolen tilbyder samme fagrække som det sker i folkeskolen. En del af timerne læses i udeskolen – altså ude i den omkringliggende natur!

Temafag og interessefag

Gennem hele forløbet vil eleverne have temafag på skemaet. Vi ønsker at understøtte fordybelsen i læreprocesserne – og det er svært at fordybe sig på kommando i eksakt 45 min onsdag fra kl. 8.30-9.15. Derfor har vi valgt at indlægge et Tema-bånd i skemaerne. Det er her, at de mindre fag læses periodevis, så der i en given periode læses flere f.eks. naturfagstimer og man dermed har bedre mulighed for fordybelsen. Som eleverne bliver ældre, skal der læses flere forskellige fag og dermed bliver skoledagen længere. Vi ønsker dog at det skal give mening så både skole- og fritidsliv hænger sammen.

I løbet af indskolingen præsenteres eleverne for Interessefaget – et fag, som eleverne selv vælger ud fra interesse. Hvorfor ikke give eleverne lov til at blive bedre og fokusere endnu mere på det, de er gode til og det, de interesserer sig for. Vi forestiller os, at et antal interessefag udbydes kvartalsvis og at eleverne derved for lov til selv at vælge noget af skoletiden til.

Åbningstider

Som udgangspunkt åbner skolen kl. 7.30 (evt. med morgen-åbner hjælp fra forældrene). Kl. 8.30 starter undervisningen. SFO’en åbner, efterhånden som børnene har fri. Således vil de yngste have mulighed for at starte SFO dagen stille og roligt, inden de lidt større kommer med.

Sådan tænker vi udeskole på Farum Lilleskole

I Farum bor vi omgivet af den mest fantastiske natur med skov, marker og søer. På Farum Lilleskole ønsker vi at inddrage naturen, så udeskolen bliver en naturligt integreret gennem hele skoleforløbet.

Nogle fag er helt oplagte at lære i naturen – således vil det være nærliggende at læse f.eks. naturfagstimer og lære om naturen i naturen. Naturen rummer også masser af muligheder for at dyrke idræt – og hvorfor ikke bruge idrætstimer på at sejle kajak, køre på Mountainbike eller løbe i skoven?

Men udeskolen kan rumme alle fag og kan tilføje særlige dimensioner i læringen!

Vi er optaget af begreber som natur, uderum, konkrete aktiviteter, fællesskab, oplevelse og handling, læring, faglighed, personlig udvikling og sundhed, når vi taler om udeskole.

Den afgørende forskel på den traditionelle skole og udeskolen er ikke så meget, hvad man skal lære, men måden eleverne lærer på og måden hvorpå læreren underviser!

Vi tror på, det er vigtigt at arbejde med tre former for læring – læring gennem oplevelse, læring gennem handling og læring gennem forståelse. Uderummet kalder især på læring gennem oplevelse og handling, mens klasseværelset især kalder på forståelsen. Derfor er inde- såvel som udeskolen et vigtigt supplement til hinanden for at få den hele læring.

Vi tror på, at udeskolen er god fordi:

 • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
 • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
 • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
 • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
 • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
 • Naturen er et mulighedsrum.
 • Udebørn er sunde børn

I hverdagen kan udeskolen tage sig således ud:

 • Krible krable emne i skov og ved sø.
 • Natur- og friluftsliv – lave mad over bål, bygge et bivuak, lære om skovens dyr og opleve årstidernes skiften.
 • Spireprojekter i skolens egne køkkenhaver.
 • Lære om økosystemer.
 • Skrive eventyr.
 • Lytte til højtlæsning under bøgen.
 • Dyrke motion – cykle, løbe, sejle.
 • Lave byggeprojekter.
 • Lave naturlige billedecollager

Sådan tænker vi fællesskabet på Farum Lilleskole

Vi holder af og tror på fællesskabet som et vigtigt fundament for hele skolens virke. Vi ønsker et stærkt og berigende fællesskab for både børn og voksne.

Det er afgørende, at fællesskabet bygger på anerkendelse, ligeværd og respekt. I fællesskabet skal der være plads til alle! Det er vigtigt, at den enkelte kender sit eget værd og tør byde ind i fællesskabet – både klassens og skolens. At være opmærksom og at kunne tage vare på både sig selv og hinanden er vigtige værdier i fællesskabet.

Kommunikationen blandt børn og voksne skal altid kendetegnes ved en åben, tillidsfuld og respektfuld tone.

Vi tror på at børn, der er i et trygt fællesskab, hvor de føler sig værdsat og accepteret og hvor de bliver hørt, får en vigtig ballast med sig videre i livet.

På Farum Lilleskole arbejdes der med fællesskab på mange måder – vi tror på, det knytter stærke bånd!

I hverdagen ser arbejdet med fællesskab bl.a. sådan ud…

 • Dagen starter altid med morgenmøde i klasserne, hvor man kan vende stort som småt med sine klassekammerater.
 • Hver fredag er der fælles morgensang for alle klasserne.
 • De skemalagte tematimer i klasserne lægger op til samarbejde i klassen og på tværs af klasser.
 • De yngre elever på skolen har en storeven, en ven, der kan hjælpe og støtte i mange situationer, hvis man mangler nogen at lege med, når man skal lære at læse højt for andre og bare til hygge til diverse arrangementer i løbet af året.
 • Arrangementer venskabsklasserne imellem.
 • Fælles projekter på tværs af klasserne, f.eks. et årligt emne om sundhed for krop og hjerne, den årlige teaterforestilling, den årlige forårskoncert mm.
 • Skolens traditionsrige dage – fastelavn, jul, motionsløb mm hvor der arrangeres hyggelige events på tværs af klasserne.
 • Årets fastlagte temadage med fokus på fællesskab.
 • Hytteture/Lejrskoler.

Læringsprincipper

Læringsprincipper på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole ønsker vi, at udfordre og inspirere eleverne på mange varierede måder – ganske enkelt fordi forskellige børn lærer på forskellig vis. Der vil være fokus på at inddrage forskellige læringsstile og undervisningen vil bl.a. skifte mellem individuelt arbejde, gruppe arbejde i klassen og arbejde på tværs af klassetrin. Samtidig er vi optaget af, at undervisningen skal foregå indenfor overskuelige rammer.

På Farum Lilleskole tror vi på, at Krop, hjerne og omverden hænger sammen. For at viden bliver forankret, må vi lære både gennem oplevelse og handling. Vi skal lære i forskellige kontekster og i forskellige sociale sammenhænge. Derfor er vi optaget af en oplevelsesorienteret undervisning, hvor eleverne er aktive i læreprocesserne. Det at få konkrete oplevelser i naturen, i lokalsamfundet og med hinanden er afgørende for at kunne forstå den abstrakte viden. Sammenhængen mellem oplevelse og handling ude og teoretisk forståelse i klasseværelset fører til en hel faglig læring.

På Farum Lilleskole ligestilles de kunstneriske og de alment faglige områder. Således arbejdes der kontinuerligt med kunstneriske fag som musik, teater, billedkunst og udeliv og de alment faglige fag som dansk, matematik og sprogfag. Disse udvikles, supplerer og understøtter hinanden i alle læreprocesser.

Eleverne undervises gennem hele skoleforløbet i de enkelte fags kernefagligheder og i at kunne sætte dem i sammenhæng og anvende dem i forskellige tværfaglige projekter henover året. Når kernefagligheden omsættes til praksis og anvendes i andre sammenhænge, bliver det begribeligt og håndgribeligt for børnene.

Der undervises som udgangspunkt i de enkelte fags kernefagligheder i morgentimerne i fagfaglige bånd. Efterfølgende arbejdes der med projekttimer, hvor kernefaglighederne omsættes og bruges i andre sammenhænge, således omsættes den ny viden til at være mere begribelig.

Samarbejdet bliver en vigtig og stor del af skolearbejdet, fordi vi tror på, at der fremadrettet er behov for mennesker med gode samarbejdskompetencer og fordi det styrker fællesskabet. Eleverne samarbejder i de enkelte fag i klassen og gennem året ved både tværfaglige projekter og forskellige opsætninger som teater og musikforestillinger, både med elever fra egne klasser og med elever på tværs af klasser.

Vi er ikke optaget af en målstyret undervisning, men af målrettethed i læreprocesserne. Vi er optaget af, at eleverne gør sig egne erfaringer i forskellige læreprocesser, så de hele tiden bliver mere bevidste om den bedste proces for lige netop deres arbejde.

Det er væsentligt i alle undervisningssammenhænge, at der er tid og rum til fordybelse i læreprocesserne.  Derfor har vi f.eks. valgt, at de små timefag som N/T, kristendom og historie læses som temafag. Således læses fagene periodevis med flere timer, hvilket giver bedre mulighed for fordybelse. På Farum Lilleskole skal alle lære mest muligt og udvikle deres fulde potentialer i alle fag og så ønsker vi at sætte spot på elevernes styrker. Hvorfor ikke blive endnu bedre og lære endnu mere i det fag, man brænder for og er særligt interesseret i? Derfor arbejder vi bl.a. tidligt i skoleforløbet med Interessefag, hvor eleverne selv vælger et fag efter interesse. Der kan således vælges mellem forskelligt udbudte interessefag. Fagene tænkes at skrifte efter hvert kvartal.

De fysiske rammer på Farum Lilleskole

Farum lilleskole ønskes etableret i Furesø Kommune med en beliggenhed i Farum. Farum har flere folkeskoler og en privatskole, men vi synes, at Lilleskolen som alternativ mangler i paletten af tilbud.

Med tiden skal skolen rumme en klasse på hver årgang fra 0.-9. klasse. Vi tænker, at skolen udvides løbende. Vi forestiller os, at skolen åbner med de yngre klasser og udvider efterhånden som klasserne skifter trin.

Efter skoletid skal skolen kunne rumme SFO for de yngste elever og ønsket er også, at der i takt med udviklingen af skolen vil være klubtilbud for 4.-6. klasse.

Vi ønsker en placering tæt på eller midt i naturen, så denne nemt bringes i spil som være- og lærested. Vi ønsker at skolen skal rumme muligheder for kreativ udfoldelse. Derfor vil vi arbejde på at få gode faciliteter til de musisk-kreative fag og et større fællesrum, der kan bruges til bl.a. koncerter, teaterforestillinger og fysisk udfoldelse.

Det er væsentligt for os, at indretningen af skolen fremstår med klasselokaler, fællesrum og et antal mindre lokaler, der kan bruges, når børnene har brug for ro i læreprocesserne eller brug for at trække sig tilbage i løbet af eftermiddagen med stille aktiviteter. Klasseværelserne indrettes alle med ”klassens krog”, hvor man hver morgen mødes, og holder morgenmøde, så dagen startes roligt og man får vendt forskellige ting i børnegruppen. Derudover ønsker vi, at skolen som helhed fremstår med hyggelige nicher, hvor eleverne kan fordybe sig i skolearbejdet eller i lege om eftermiddagen. Farum Lilleskole skal være et hyggeligt og rart sted at være.

Vi håber på, at vi kan oprette en kreds af ”Farum Lilleskoles venner”, der f.eks. kan være pensionerede lærere, der stadig brænder for lærerfaget eller andre med interesse for skolen, som f.eks. kan være med til at indrette hyggelige læsekroge, sy gardiner, lave sjove indretninger til leg mm. Her kommer også forældrenes kompetencer i spil, for vi får brug for hinanden!

Nu er det muligt at opskrive dit barn :-)

Vi arbejder fortsat hårdt på at Farum Lilleskole kan blive en realitet, og vi forventer at kunne starte op i August 2019.

Du har derfor nu mulighed for at skrive dit barn op!

Se under “ansøgning og optagelse” i venstre-menuen. Læs venligst om processen for ansøgning og optagelse, herunder ansøgningsskema og opskrivningsgebyr.

Med venlig hilsen

Farum lilleskole

Farum Lilleskoles værdigrundlag

Den gode trivsel er den afgørende forudsætning for det bedste læringsmiljø. Trives vi, har vi de bedste forudsætninger for at kunne udfolde vores fulde potentialer.

 • Tryghed i et nærværende læringsmiljø. Vi vægter det lille og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de bedre udfolde sig optimalt og være en del af et udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø. Vi tror på, at høj faglighed udfoldes i et kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen. En viden som er lagret er anvendelig fremadrettet for barnet.
 • Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet forældre og skole i mellem er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den gode trivsel
På Farum Lilleskole er vi først og fremmest optaget af, at skolen skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende fællesskab. Vi er nemlig overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring!
Det er vigtigt, at hver elev har troen på sit eget værd og troen på at være en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Respekten for hinanden skal altid være tilstede og det at kunne se hinandens forskelligheder som en styrke og respektere hinanden er det væsentligste fundament for fællesskabet. Vi vil den gode trivsel som forudsætningen for det bedste læringsmiljø.

Nærhed giver tryghed
En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter ro og tid til fordybelse i læringsprocesserne højt. Vi vil det trygge og anerkendende læringsmiljø med tid til fordybelsen.

Høj faglighed med kreativitet og nysgerrighed
Nysgerrigheden er afgørende for et godt læringsudbytte. Derfor er det vigtigt for os, at elevernes motivation for og engagement i læringsprocesserne hele tiden er til stede. Vi vil derfor ofte arbejde med oplevelsesbaserede, legende, eksperimenterende og musisk-kreative tilgange til læring, fordi vi ved, at eleverne lærer på mange forskellige måder. Vi er optaget af at inddrage de mange forskellige læringsstile og vægter både tværfaglige projekter, udeskole og læring i den virkelige verden højt. Skoletimerne vil jævnligt læses i naturen, rundt om i lokalsamfundet i samarbejde med forskellige aktører og på ture længere væk. VI prioriterer de anderledes læringsrum væk fra klasselokalet. Alt sammen lader sig gøre indenfor overordnede rammer. Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø.

Det gode samarbejde
En væsentlig forudsætning for at trives som elev er, at forældre og skole samarbejder om det bedste skoleliv for det enkelte barn. Vi forventer derfor, at al kommunikation mellem elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse bygger på åbenhed og ærlighed i en respektfuld dialog. Ligesom vi forventer, at forældrenes engagement i elevernes skoleliv og i Farum Lilleskole som sådan. Vil bidrage til at skabe gode vilkår for de fælles rammer.