Alle indlæg af Therese

Evaluering af undervisning

På Farum Lilleskole prioriterer vi evalueringen højt. Vi evaluerer løbende den enkelte elevs udbytte af undervisningen, forløbene i klasser og hold og endelig evaluerer vi skolens samlede undervisningstilbud sammen med skolens overordnede udviklingsmål.

Evalueringen foregår med forskellige metoder afhængig af hvad der evalueres, hvem der evaluerer og hvornår i skoleforløbet, der evalueres.

Læs Farum Lilleskoles evaluering af undervisningen her.

Nøgletal

Skolen har pt. klassetrin fra 0.-6. klasse. Vi vokser et klassetrin hvert år, så vi i skoleåret 2023/2024 har 0.-9. klasse.

Skolen afholder afgangsprøve efter 9. klasse som i folkeskolen.

Du kan finde nøgletal for Farum Lilleskole her.

Privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan vi på Farum Lilleskole indsamler og behandler oplysninger, når du kommunikerer med os, eller har dit barn gående på skolen.

1. Dataansvarlig

Farum Lilleskole er den dataansvarlige. Vi kan kontaktes på:

Telefon: 29 87 35 08 (skolens telefon er åben mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 14.00)

E-mail: kontor@farumlilleskole.dk

Adresse: Farum Park 2, 3520 Farum

CVR: 40624236

Institutionsnummer: 281276

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler for at kunne søge statstilskud. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen, ved ansættelse på skolen samt ved deltagelse i bestyrelse.

3. Hvem registrerer vi?

 • Nuværende elever
 • Tidligere elever
 • Kommende elever
 • Ansatte
 • Tidligere ansatte
 • Ansøgere
 • Medlemmer af skolens initiativkreds og bestyrelse

Der indhentes cookies om besøgende på skolens hjemmeside (oplyses på hjemmesiden ved ‘tick-box’).


4. Hvem er modtagere af oplysningerne?

Det er skolen, der modtager og anvender de personoplysninger, der indhentes.

Skolens medarbejdere har adgang til personoplysninger, når dennes opgaver påkræver det.

Oplysninger videregives til Undervisningsministeriet, revisor, Fordelingssekretariatet, skoleforeninger og andre offentlige myndigheder, når vi er lovligt forpligtet til dette eller når det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole . Hertil videregives oplysninger til relevante samarbejdspartnere, f.eks. gæstelærere, når dette er nødvendigt i forbindelse med undervisning og SFO/klub aktiviteter.

Der er indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører ifm. elektronisk behandling af data. Kontakt skolen for oplysning om dette.


5. Hvilke personoplysninger?

5. a Medarbejdere

Ved ansættelse af medarbejdere behandler vi:

 • Almindelige personoplysninger om medarbejdere (f.eks. uddannelse, udtalelser, tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær, sygdomsperioder mm.)
 • Straffe- og børneattest uden anmærkninger slettes. Der føres dateret logbog over, hvilke attester, der er indhentet.
 • Billeder af ansatte (offentliggøres ved samtykke).
 • Ved ansættelsesprocessens afslutning slettes alle dokumenter relevante hertil, såsom ansøgninger, CV, eksamensbeviser, udtalelser og lignende.

Skolen beholder nødvendige personoplysninger i op til 5 år efter en medarbejders fratræden. Oplysninger vedrørende løn og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant.

Uopfordrede ansøgninger opbevares 6 måneder fra modtagelsesdato og slettes herefter.


5.b. Elever og forældre

I samarbejdet mellem elev/forældre og skole behandler vi:

 • Navn og adresse på elever og forældre
 • Cpr. nr. på elever og forældre
 • Helbreds-, trivsels- og udviklingsmæssige oplysninger om elever

Dertil indhentes særskilt samtykke ifm.:

 • Klasseliste
 • Kørselstilladelse
 • Tilladelse til at forlade skolen
 • Brug af billeder på skolens hjemmeside
 • Brug af billeder på skolens officielle Facebookside
 • Brug af billeder på hjemmesider lavet som en del af undervisningen
 • Indhentning af barnets oplysninger fra tidligere skoler, SFO og lignende
 • Indhentning af barnets oplysninger i forbindelse med PPR

5.c. Initiativgruppe og bestyrelsesmedlemmer

I samarbejdet mellem initiativkreds/bestyrelse og skole behandler vi:

 • Navn og adresse
 • Cpr. nr. (ved aflevering af årsregnskab)
 • Billeder af bestyrelsesmedlemmer (offentliggøres ved samtykke)
 • Initiativkredsens underskrevne erklæring på frihed- og folkestyrekravet
 • Bestyrelsens underskrevne erklæring på frihed- og folkestyrekravet

Initiativkredsens underskrevne erklæring er offentliggjort på skolens hjemmeside, så længe skolen er i drift.

Bestyrelsesmedlemmers underskrevne erklæring er offentliggjort på skolens hjemmeside, så længe de sidder i skolens bestyrelse. Erklæringer fra tidligere bestyrelsesmedlemmer fjernes fra hjemmesiden, men opbevares af skolen i 10 år, efter at bestyrelsesmedlemmet er fratrådt.

Ved årsregnskabets afslutning slettes bestyrelsens cpr. numre fra skolens database.

Referater fra bestyrelsesmøder opbevares, så længe skolen eksisterer.

6. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til gældende retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole.

Almindelige personoplysninger om forældre opbevares, så længe eleven går på skolen. Når en elev forlader skolen, opbevares ind- og udmeldelsesblanket, så længe skolen eksisterer. Øvrige dokumenter destrueres senest to år efter, barnet har forladt skolen.

Afsluttende elevudtalelser og eksamensbeviser opbevares, så længe skolen eksisterer i.h.t. gældende lovgivning.


7. Dine rettigheder

Som registreret har du efter databeskyttelsesreglerne ret til:

 • Indsigt – du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Berigtigelse – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Sletning eller begrænsning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indsende klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10. Opdatering af vores privatlivspolitik

Farum Lilleskole er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår regelmæssigt vores politik jf. gældende lovgivning. Du kan altid finde den senest opdaterede politik på vores hjemmeside.

11. Procedurer ved databrud

Et databrud forekommer, såfremt skolen har en lækage på persondata, får data ødelagt eller mister adgangen til data. Dette kan ske via et hackerangreb, læk af data på internettet ved en fejl eller lignende. Ved databrud, der involverer kompromittering af persondata, er skolen forpligtet til at orientere Datatilsynet inden for 72 timer.

Et databrud defineres i dette tilfælde som “ Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger der er transmitteret opbevaret eller på anden måde behandlet (Datatilsynet 2,1)”.

Såfremt det vurderes, at bruddet indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, er skolen samtidig forpligtet til at underrette den registrerede om bruddet.

Senest opdateret den 19. januar 2021.

Musik- og støttelærer

Farum Lilleskole søger en omsorgsfuld og fagligt kompetent kollega, der kan varetage musikundervisningen samt støttefunktionen for børn, der har brug for støtte til at indgå i undervisningen på lige fod med de andre børn.

Som støtteperson vil du få ansvaret for at varetage støttefunktionen for 1-2 skønne børn på mellemtrinnet.  Dertil vil du få fornøjelsen af at svinge taktstokken til morgensang, have snor i musikundervisningen og i det hele taget inspirere til musikalsk leg og glæde i hverdagen.

Farum Lilleskole er en nyopstartet skole. Derfor skal du brænde for din gerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi forventer, at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • værner om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelse
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til mangfoldighed og tolerance
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen på Farum Lilleskole. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 10. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk, Facebook: @farumlilleskole     

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Karina Larsen fra uge 31 og frem via mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 28 90 89 70.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 3. august 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 32.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole

Fælles mål

På Farum Lilleskole følger vi de Fælles Mål.

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Læs mere om Fælles mål her.

Tilsyn

På frie grundskoler vælger forældrene en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Den tilsynsførende fører tilsyn med, om skolens undervisning matcher de mål, der almindeligvis forventes i folkeskolen.

Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Tilsynserklæringen offentliggøres også på skolens hjemmeside.

Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 19/20 findes her (offentliggjort den 19. juni 2020).

Skolens tilsynsførende

Skolens tilsynsførende hedder Gitte Baaring Hansen.

Gitte har været lærer i 36 år. Først på en folkeskole og siden som
lærer, skoleleder og viceskoleleder på en nordsjællandsk lilleskole,
hvor hun har været ansat i næsten 30 år.

Gitte har været bestyrelsesmedlem i Lilleskolernes Sammenslutning i 8 år og derefter 3 år i Dansk Friskoleforening, og er desuden medlem af bestyrelsen for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundksoler, som har til formål at fordele tilskud til skolerne i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Gitte Baaring Hansen

Tysk- og engelsklærer

Er du sprognørd og vil du være en del af Farum Lilleskoles engagerede lærerteam?

Farum Lilleskole søger en omsorgsfuld og fagligt kompetent lærer til mellemtrinnet, der kan varetage tysk som andet begynderfag og gerne engelsk. Kan du også se dig selv undervise i fagene idræt og håndværk og design, er det en fordel.

Dertil er det en fordel hvis du, ligesom os, holder af musik og sang. Vi holder morgensang hver dag og har i det hele taget stort fokus på at inddrage musikken og de kunstneriske fag i undervisningen.

Farum Lilleskole er en nyopstartet skole. Derfor skal du brænde for din lærergerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi sætter trivsel forrest    
Vi er overbeviste om, at trivsel er grobunden for læring. Derfor er vi først og fremmest optaget af, at skolen med SFO og klub skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende og respektfuldt fællesskab.   
                     
Særlige kerneværdier danner udgangspunktet for hele skolens virke. 

 • Vi vægter det lille, nærværende og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de udfolde sig optimalt og være en del af et fagligt udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og det giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen.
 • Vi vil det meningsfulde og virkelighedsnære læringsmiljø, som baseres på den nyeste forskning om læring og indretning af læringsmiljøer. 
 • Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet mellem forældre og skole er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vi forventer, at du kan tilslutte dig vores kerneværdier og at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • vil værne om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelse
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til ro og fordybelse
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 1. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk

Facebook: @farumlilleskole     

Kontakt: Skoleleder Karina Larsen, mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 28 90 89 70.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 22. juni 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 26.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole

Lærer til mellemtrinnet

Vil du være en del af Farum Lilleskoles engagerede team?                                                               

Farum Lilleskole er en helt nyopstartet skole. Den 14. august 2019 åbnede vi dørene for engagerede lærere og glade børn.

Farum Lilleskole har brug for endnu en lærer til vores engagerede lærerteam med tiltrædelse 1. august 2020.

Da skolen er nyopstartet, skal du brænde for din lærergerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi ønsker en lærerprofil til vores mellemtrin, der opfylder følgende fag:

 • Dansk
 • Historie
 • Religion
 • Billedkunst
 • Og så er det en fordel hvis du, ligesom os, holder af musik og sang. Vi holder morgensang hver dag og har i det hele taget stort fokus på at inddrage musikken og de kunstneriske fag i undervisningen.

Vi sætter trivsel forrest    
Vi er overbeviste om, at trivsel er grobunden for læring. Derfor er vi først og fremmest optaget af, at skolen med SFO og klub skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende og respektfuldt fællesskab.   
 
Farum Lilleskole              
Særlige kerneværdier danner udgangspunktet for hele skolens virke. 

 • Vi vægter det lille, nærværende og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de udfolde sig optimalt og være en del af et fagligt udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og det giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen.
 • Vi vil det meningsfulde og virkelighedsnære læringsmiljø, som baseres på den nyeste forskning om læring og indretning af læringsmiljøer.    
  Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet mellem forældre og skole er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vil du søge stillingen?     
Vi forventer, at du kan tilslutte dig vores kerneværdier og at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • vil værne om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelsen
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til ro og fordybelse
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 1. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk, Facebook: Farum Lilleskole     
Kontakt: Skoleleder Karina Larsen, mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 2890 8970.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 12. juni 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 25.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole