Kategoriarkiv: Læringsmiljø kategori

Sådan tænker vi Kulturskole på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole er vi optaget af en oplevelsesorienteret tilgang til læring. Vi er overbeviste om, at vi skal lære med både kroppen og hjernen for, at den abstrakte læring bliver begribelig. Vi tror på, at oplevelser udenfor klasseværelset gør en forskel. Når undervisningen foregår i nye rammer og andre læringsrum, sker der noget med undervisningsformen, med intensiteten og med samværet eleverne imellem. I det anderledes læringsrum sættes elevernes kompetencer i spil på anderledes og nye måder og eleverne ser hinanden i et nyt perspektiv.

Det er inspirerende at få besøg udefra og at modtage undervisning i den virkelige verden udenfor skolens rammer. Dét at møde mennesker, som brænder for et specifikt fag eller håndværk kan noget ganske særligt. At opleve hvordan fagene bruges i praksis og se meningen med læringen fra skolen kan give unikke oplevelser.

Vi vil derfor prioritere de anderledes læringsrum – ved at inddrage naturen, ved at tage på ture ud af huset til museer, gallerier, høre koncerter, se teater eller prøve en ny sportsgren. Længere oppe i skolesystemet vil vi have fokus på virksomhedsbesøg og håbet er at kunne etablere samarbejder med lokale aktører, hvor eleverne får brugt deres teoretiske viden i praksis. F.eks. at eleverne kan være med til at innovere over udfordringer i lokalsamfundet og give respons til kommune eller virksomhed…

I hverdagen kan kulturskolen tage sig således ud…

 • Ved besøg af forfattere, naturvejledere, musikere mfl.
 • Ved at inddrage naturen, når der arbejdes med de almene fagfag, f.eks. skrive lyrik i skoven, skrive troldehistorier under store graner, tale om årstidernes skiften på vandreture, se på insekter og kryb i forbindelse med et krible krable emne, at få ting til at spire i små køkkenhaver mm.
 • Besøge lokale aktører, f.eks. få rundvisning af lokalhistorisk forening i det gamle Farum, prøve at male billeder med erfarne kunstmalere, høre historier fra ”gamle dage” på besøg på plejehjem i byen, afprøve en ny sportsgren ved et besøg i en lokal sportsforening eller med besøg udefra.
 • Indgå i forløb med lokale virksomheder, f.eks. virksomhedsbesøg, praktik, innovationsforløb mm.

Sådan tænker vi udeskole på Farum Lilleskole

I Farum bor vi omgivet af den mest fantastiske natur med skov, marker og søer. På Farum Lilleskole ønsker vi at inddrage naturen, så udeskolen bliver en naturligt integreret gennem hele skoleforløbet.

Nogle fag er helt oplagte at lære i naturen – således vil det være nærliggende at læse f.eks. naturfagstimer og lære om naturen i naturen. Naturen rummer også masser af muligheder for at dyrke idræt – og hvorfor ikke bruge idrætstimer på at sejle kajak, køre på Mountainbike eller løbe i skoven?

Men udeskolen kan rumme alle fag og kan tilføje særlige dimensioner i læringen!

Vi er optaget af begreber som natur, uderum, konkrete aktiviteter, fællesskab, oplevelse og handling, læring, faglighed, personlig udvikling og sundhed, når vi taler om udeskole.

Den afgørende forskel på den traditionelle skole og udeskolen er ikke så meget, hvad man skal lære, men måden eleverne lærer på og måden hvorpå læreren underviser!

Vi tror på, det er vigtigt at arbejde med tre former for læring – læring gennem oplevelse, læring gennem handling og læring gennem forståelse. Uderummet kalder især på læring gennem oplevelse og handling, mens klasseværelset især kalder på forståelsen. Derfor er inde- såvel som udeskolen et vigtigt supplement til hinanden for at få den hele læring.

Vi tror på, at udeskolen er god fordi:

 • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
 • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
 • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
 • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
 • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
 • Naturen er et mulighedsrum.
 • Udebørn er sunde børn

I hverdagen kan udeskolen tage sig således ud:

 • Krible krable emne i skov og ved sø.
 • Natur- og friluftsliv – lave mad over bål, bygge et bivuak, lære om skovens dyr og opleve årstidernes skiften.
 • Spireprojekter i skolens egne køkkenhaver.
 • Lære om økosystemer.
 • Skrive eventyr.
 • Lytte til højtlæsning under bøgen.
 • Dyrke motion – cykle, løbe, sejle.
 • Lave byggeprojekter.
 • Lave naturlige billedecollager

Sådan tænker vi fællesskabet på Farum Lilleskole

Vi holder af og tror på fællesskabet som et vigtigt fundament for hele skolens virke. Vi ønsker et stærkt og berigende fællesskab for både børn og voksne.

Det er afgørende, at fællesskabet bygger på anerkendelse, ligeværd og respekt. I fællesskabet skal der være plads til alle! Det er vigtigt, at den enkelte kender sit eget værd og tør byde ind i fællesskabet – både klassens og skolens. At være opmærksom og at kunne tage vare på både sig selv og hinanden er vigtige værdier i fællesskabet.

Kommunikationen blandt børn og voksne skal altid kendetegnes ved en åben, tillidsfuld og respektfuld tone.

Vi tror på at børn, der er i et trygt fællesskab, hvor de føler sig værdsat og accepteret og hvor de bliver hørt, får en vigtig ballast med sig videre i livet.

På Farum Lilleskole arbejdes der med fællesskab på mange måder – vi tror på, det knytter stærke bånd!

I hverdagen ser arbejdet med fællesskab bl.a. sådan ud…

 • Dagen starter altid med morgenmøde i klasserne, hvor man kan vende stort som småt med sine klassekammerater.
 • Hver fredag er der fælles morgensang for alle klasserne.
 • De skemalagte tematimer i klasserne lægger op til samarbejde i klassen og på tværs af klasser.
 • De yngre elever på skolen har en storeven, en ven, der kan hjælpe og støtte i mange situationer, hvis man mangler nogen at lege med, når man skal lære at læse højt for andre og bare til hygge til diverse arrangementer i løbet af året.
 • Arrangementer venskabsklasserne imellem.
 • Fælles projekter på tværs af klasserne, f.eks. et årligt emne om sundhed for krop og hjerne, den årlige teaterforestilling, den årlige forårskoncert mm.
 • Skolens traditionsrige dage – fastelavn, jul, motionsløb mm hvor der arrangeres hyggelige events på tværs af klasserne.
 • Årets fastlagte temadage med fokus på fællesskab.
 • Hytteture/Lejrskoler.

Læringsprincipper

Læringsprincipper på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole ønsker vi, at udfordre og inspirere eleverne på mange varierede måder – ganske enkelt fordi forskellige børn lærer på forskellig vis. Der vil være fokus på at inddrage forskellige læringsstile og undervisningen vil bl.a. skifte mellem individuelt arbejde, gruppe arbejde i klassen og arbejde på tværs af klassetrin. Samtidig er vi optaget af, at undervisningen skal foregå indenfor overskuelige rammer.

På Farum Lilleskole tror vi på, at Krop, hjerne og omverden hænger sammen. For at viden bliver forankret, må vi lære både gennem oplevelse og handling. Vi skal lære i forskellige kontekster og i forskellige sociale sammenhænge. Derfor er vi optaget af en oplevelsesorienteret undervisning, hvor eleverne er aktive i læreprocesserne. Det at få konkrete oplevelser i naturen, i lokalsamfundet og med hinanden er afgørende for at kunne forstå den abstrakte viden. Sammenhængen mellem oplevelse og handling ude og teoretisk forståelse i klasseværelset fører til en hel faglig læring.

På Farum Lilleskole ligestilles de kunstneriske og de alment faglige områder. Således arbejdes der kontinuerligt med kunstneriske fag som musik, teater, billedkunst og udeliv og de alment faglige fag som dansk, matematik og sprogfag. Disse udvikles, supplerer og understøtter hinanden i alle læreprocesser.

Eleverne undervises gennem hele skoleforløbet i de enkelte fags kernefagligheder og i at kunne sætte dem i sammenhæng og anvende dem i forskellige tværfaglige projekter henover året. Når kernefagligheden omsættes til praksis og anvendes i andre sammenhænge, bliver det begribeligt og håndgribeligt for børnene.

Der undervises som udgangspunkt i de enkelte fags kernefagligheder i morgentimerne i fagfaglige bånd. Efterfølgende arbejdes der med projekttimer, hvor kernefaglighederne omsættes og bruges i andre sammenhænge, således omsættes den ny viden til at være mere begribelig.

Samarbejdet bliver en vigtig og stor del af skolearbejdet, fordi vi tror på, at der fremadrettet er behov for mennesker med gode samarbejdskompetencer og fordi det styrker fællesskabet. Eleverne samarbejder i de enkelte fag i klassen og gennem året ved både tværfaglige projekter og forskellige opsætninger som teater og musikforestillinger, både med elever fra egne klasser og med elever på tværs af klasser.

Vi er ikke optaget af en målstyret undervisning, men af målrettethed i læreprocesserne. Vi er optaget af, at eleverne gør sig egne erfaringer i forskellige læreprocesser, så de hele tiden bliver mere bevidste om den bedste proces for lige netop deres arbejde.

Det er væsentligt i alle undervisningssammenhænge, at der er tid og rum til fordybelse i læreprocesserne.  Derfor har vi f.eks. valgt, at de små timefag som N/T, kristendom og historie læses som temafag. Således læses fagene periodevis med flere timer, hvilket giver bedre mulighed for fordybelse. På Farum Lilleskole skal alle lære mest muligt og udvikle deres fulde potentialer i alle fag og så ønsker vi at sætte spot på elevernes styrker. Hvorfor ikke blive endnu bedre og lære endnu mere i det fag, man brænder for og er særligt interesseret i? Derfor arbejder vi bl.a. tidligt i skoleforløbet med Interessefag, hvor eleverne selv vælger et fag efter interesse. Der kan således vælges mellem forskelligt udbudte interessefag. Fagene tænkes at skrifte efter hvert kvartal.