Undervisning

Den gode trivsel – en afgørende forudsætning

At være tryg, at have gode kammerater, at blive set og hørt, ja at være i god trivsel er en afgørende forudsætning for, hvor godt vi lærer.

På Farum Lilleskole arbejder vi med den gode trivsel for alle – både børn og voksne. Når vi trives, er vi mere motiverede for at lære nyt, vi er mere nysgerrige og mere optagede af verden omkring os og selvfølgelig mere glade og fulde af overskud.

Undervisningsplaner, årsplaner og mål for undervisningen

Vi arbejder med synlige mål for undervisningen – også i børnehøjde, så børnene ved, hvad de skal arbejde med og hvorfor det er vigtigt. Der udarbejdes årsplaner for de enkelte fag i den enkelte klasse.

Erfaringsbaseret læringsmiljø

Vi ved fra forskningen, at børn selv må være aktive, handle og eksperimentere i læreprocesserne for at få det mest optimale udbytte. Børnene må erfare og dermed lære med både krop og hjerne. De skal selv være undersøgende og eksperimenterende og også selv forsøge at lære fra sig. Det er sund fornuft, at børn ikke blot skal sidde stille og lære!

Kreativt læringsmiljø

Læringsmiljøet kendetegnes ved en legende og musisk-kreativ undervisning. Vi prioriterer, at børnene inspireres på mange forskellige måder, så alle læringsstile kommer i spil. Vi tilgodeser de kreative fag gennem hele skoleforløbet – både med deres kernefagligheder men også som understøttende, supplerende og udviklende aktiviteter med de almene fag. Vi prioriterer også, at en del af undervisningen foregår udenfor skolen – i naturen og i lokalsamfundet.

Klassens og skolens fællesskab

Fællesskabet i klassen og fællesskabet på skolen er vigtige fællesskaber, der hele tiden understøttes både i undervisningssammenhænge og i SFO/klub-tid. I klassen arbejdes der ofte sammen om både faglige og sociale emner og flere gange i løbet af året vil skolen arbejde med fælles projekter som f.eks. den årlige teateropsætning, forårskoncerten eller i forbindelse med projektorienteret temaarbejde.

En rammesat dag

Vi er overbeviste om, at børn har glæde af en genkendelig struktur. Derfor er børnenes skemaer rammesat og indenfor rammerne kan der arbejdes kreativt ”med store armbevægelser”.

Klassemøder

Hver morgen starter i klassens ”hyggekrog”, hvor man kan vende stort som småt og få fælles beskeder om, hvad der skal ske. I hyggekrogen ser man hinanden i øjnene, og alle lytter aktivt med. Det er også i hyggekrogen, man mødes efter pauserne for at få beskeder og overblik over, hvad der skal ske.

De almindelige skolefag

I starten af skoleforløbet prioriteres dansk og matematik, kreafag samt temafagene. Senere i skoleforløbet introduceres eleverne for første og andet fremmedsprog, historie og naturfagene. Skolen tilbyder samme fagrække som det sker i folkeskolen. En del af timerne læses i udeskolen – altså ude i den omkringliggende natur!

Temafag

Gennem hele forløbet vil eleverne have temafag på skemaet. Vi ønsker at understøtte fordybelsen i læreprocesserne – og det er svært at fordybe sig på kommando i eksakt 45 min onsdag fra kl. 8.30-9.15. Derfor har vi valgt at indlægge et Tema-bånd i skemaerne. Det er her, at de mindre fag læses periodevis, så der i en given periode læses flere f.eks. naturfagstimer og man dermed har bedre mulighed for fordybelsen. Som eleverne bliver ældre, skal der læses flere forskellige fag og dermed bliver skoledagen længere. Vi ønsker dog at det skal give mening så både skole- og fritidsliv hænger sammen.

Åbningstider

Undervisningen starter hver dag kl. 8.15. Den slutter for de små ca. kl. 12.00 og for de større ca. kl. 15.15. SFO’en er åbent i morgentiden fra kl. 7.30 og igen efterhånden som børnene får fri. Således har de yngste børn mulighed for at starte SFO-tiden stille og roligt, inden de lidt større kommer med.

SFO/klub lukker mandag – torsdag kl. 16.30 og fredag kl. 16.00.