Privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan vi på Farum Lilleskole indsamler og behandler oplysninger, når du kommunikerer med os, eller har dit barn gående på skolen.

1. Dataansvarlig

Farum Lilleskole er den dataansvarlige. Vi kan kontaktes på:

Telefon: 29 87 35 08 (skolens telefon er åben mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 14.00)

E-mail: kontor@farumlilleskole.dk

Adresse: Farum Park 2, 3520 Farum

CVR: 40624236

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler for at kunne søge statstilskud. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen, ved ansættelse på skolen samt ved deltagelse i bestyrelse.

3. Hvem registrerer vi?

 • Nuværende elever
 • Tidligere elever
 • Kommende elever
 • Ansatte
 • Tidligere ansatte
 • Ansøgere
 • Medlemmer af skolens initiativkreds og bestyrelse

Der indhentes cookies om besøgende på skolens hjemmeside (oplyses på hjemmesiden ved ‘tick-box’).


4. Hvem er modtagere af oplysningerne?

Det er skolen, der modtager og anvender de personoplysninger, der indhentes.

Skolens medarbejdere har adgang til personoplysninger, når dennes opgaver påkræver det.

Oplysninger videregives til Undervisningsministeriet, revisor, Fordelingssekretariatet og andre offentlige myndigheder, når vi er lovligt forpligtet til dette.

Der er indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører ifm. elektronisk behandling af data. Kontakt skolen for oplysning om dette.


5. Hvilke personoplysninger?

5. a Medarbejdere

Ved ansættelse af medarbejdere behandler vi:

 • Almindelige personoplysninger om medarbejdere (f.eks. uddannelse, udtalelser, tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær, sygdomsperioder mm.)
 • Straffe- og børneattest uden anmærkninger slettes. Der føres dateret logbog over, hvilke attester, der er indhentet.
 • Billeder af ansatte (offentliggøres ved samtykke).
 • Ved ansættelsesprocessens afslutning slettes alle dokumenter relevante hertil, såsom ansøgninger, CV, eksamensbeviser, udtalelser og lignende.

Skolen beholder nødvendige personoplysninger i op til 5 år efter en medarbejders fratræden. Oplysninger vedrørende løn og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant.

Ved ansættelsesprocesser opbevares øvrige ansøgninger, CV mv., indtil ansættelsesprocessen er afsluttet.

Uopfordrede ansøgninger opbevares 6 måneder fra ansættelsesdato og slettes herefter.


5.b. Elever og forældre

I samarbejdet mellem elev/forældre og skole behandler vi:

 • Navn og adresse på elever og forældre
 • Cpr. nr. (kun elever)
 • Helbreds-, trivsels- og udviklingsmæssige oplysninger om elever (ved særskilt samtykke)

Dertil indhentes særskilt samtykke ifm.:

 • Klasseliste
 • Kørselstilladelse
 • Tilladelse til at forlade skolen
 • Brug af billeder på skolens hjemmeside
 • Brug af billeder på skolens officielle Facebookside
 • Brug af billeder på hjemmesider lavet som en del af undervisningen
 • Indhentning af barnets oplysninger fra tidligere skoler, SFO og lignende

5.c. Initiativgruppe og bestyrelsesmedlemmer

I samarbejdet mellem initiativkreds/bestyrelse og skole behandler vi:

 • Navn og adresse
 • Cpr. nr. (kun ved aflevering af årsregnskab)
 • Billeder af bestyrelsesmedlemmer (offentliggøres ved samtykke)
 • Initiativkredsens underskrevne erklæring på frihed- og folkestyrekravet
 • Bestyrelsens underskrevne erklæring på frihed- og folkestyrekravet

Initiativkredsens underskrevne erklæring er offentliggjort på skolens hjemmeside, så længe skolen er i drift.

Bestyrelsesmedlemmers underskrevne erklæring er offentliggjort på skolens hjemmeside, så længe de sidder i skolens bestyrelse. Erklæringer fra tidligere bestyrelsesmedlemmer fjernes fra hjemmesiden, men opbevares af skolen i 10 år, efter at bestyrelsesmedlemmet er fratrådt.

Ved årsregnskabets afslutning slettes bestyrelsens cpr. numre.

Referater fra bestyrelsesmøder opbevares, så længe skolen eksisterer – dog uden personoplysninger.

6. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til gældende retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole.

Almindelige personoplysninger om forældre opbevares, så længe eleven går på skolen. Når en elev forlader skolen, sker en sletning snarest muligt, medmindre der foreligger samtykke til andet eller et konkret sagligt formål.

Afsluttende elevudtalelser (og eksamensbeviser, hvis dette bliver aktuelt) opbevares til ”tid og evighed” i.h.t. lovgivning.


7. Dine rettigheder

Som registreret har du efter databeskyttelsesreglerne ret til:

 • Indsigt – du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Berigtigelse – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Sletning eller begrænsning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettepolitik indtræder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indsende klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10. Opdatering af vores privatlivspolitik

Farum Lilleskole er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår regelmæssigt vores politik jf. gældende lovgivning. Du kan altid finde den senest opdaterede politik på vores hjemmeside.

Senest opdateret den 27. oktober 2020.