Alle indlæg af farumlilleskole

Nu er det muligt at opskrive dit barn :-)

Vi arbejder fortsat hårdt på at Farum Lilleskole kan blive en realitet, og vi forventer at kunne starte op i August 2019.

Du har derfor nu mulighed for at skrive dit barn op!

Se under “ansøgning og optagelse” i venstre-menuen. Læs venligst om processen for ansøgning og optagelse, herunder ansøgningsskema og opskrivningsgebyr.

Med venlig hilsen

Farum lilleskole

Farum Lilleskoles værdigrundlag

Den gode trivsel er den afgørende forudsætning for det bedste læringsmiljø. Trives vi, har vi de bedste forudsætninger for at kunne udfolde vores fulde potentialer.

 • Tryghed i et nærværende læringsmiljø. Vi vægter det lille og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de bedre udfolde sig optimalt og være en del af et udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø. Vi tror på, at høj faglighed udfoldes i et kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen. En viden som er lagret er anvendelig fremadrettet for barnet.
 • Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet forældre og skole i mellem er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den gode trivsel
På Farum Lilleskole er vi først og fremmest optaget af, at skolen skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende fællesskab. Vi er nemlig overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring!
Det er vigtigt, at hver elev har troen på sit eget værd og troen på at være en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Respekten for hinanden skal altid være tilstede og det at kunne se hinandens forskelligheder som en styrke og respektere hinanden er det væsentligste fundament for fællesskabet. Vi vil den gode trivsel som forudsætningen for det bedste læringsmiljø.

Nærhed giver tryghed
En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter ro og tid til fordybelse i læringsprocesserne højt. Vi vil det trygge og anerkendende læringsmiljø med tid til fordybelsen.

Høj faglighed med kreativitet og nysgerrighed
Nysgerrigheden er afgørende for et godt læringsudbytte. Derfor er det vigtigt for os, at elevernes motivation for og engagement i læringsprocesserne hele tiden er til stede. Vi vil derfor ofte arbejde med oplevelsesbaserede, legende, eksperimenterende og musisk-kreative tilgange til læring, fordi vi ved, at eleverne lærer på mange forskellige måder. Vi er optaget af at inddrage de mange forskellige læringsstile og vægter både tværfaglige projekter, udeskole og læring i den virkelige verden højt. Skoletimerne vil jævnligt læses i naturen, rundt om i lokalsamfundet i samarbejde med forskellige aktører og på ture længere væk. VI prioriterer de anderledes læringsrum væk fra klasselokalet. Alt sammen lader sig gøre indenfor overordnede rammer. Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø.

Det gode samarbejde
En væsentlig forudsætning for at trives som elev er, at forældre og skole samarbejder om det bedste skoleliv for det enkelte barn. Vi forventer derfor, at al kommunikation mellem elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse bygger på åbenhed og ærlighed i en respektfuld dialog. Ligesom vi forventer, at forældrenes engagement i elevernes skoleliv og i Farum Lilleskole som sådan. Vil bidrage til at skabe gode vilkår for de fælles rammer.

Kulturen på Farum Lilleskole

Kulturen på Farum Lilleskole skal karakteriseres ved den gode trivsel i trygge og tillidsfulde relationer, som danner udgangspunkt for et motiverende, legende og kreativt læringsmiljø. Skolens vigtige fællesskab baseres på demokratiske processer og prioriteres højt sammen med et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Trivsel i trygge og tillidsfulde relationer
De trygge relationer skal være bærende for kulturen på Farum Lilleskole. Vi ønsker, at skolen skal være et rart, trygt og udviklende sted at være for både børn og voksne.

De voksne er ansvarlige for at opbygge trygge og tillidsfulde relationer til eleverne og understøtte elevernes indbyrdes relationer. De voksne er vigtige rollemodeller, der til enhver tid ser det enkelte barn og som altid udviser respekt for dets særegenhed. Med en lav klassekvotient, er der ressourcer og mulighed for at se og tage hensyn til alle.

Alle relationer på skolen skal kendetegnes ved et menneskesyn, der bygger på anerkendelse, ligeværd og respekt.

I hverdagen skal det f.eks. ses ved…

 • At hver dag starter med morgenmøde i klasserne, hvor man kan ytre sig om stort og småt. Til morgenmøderne øver man sig i det små ved at turde stå frem foran sine klassekammerater og har der været konflikter kan de f.eks. tages op her.
 • At de voksne på skolen er vigtige og gode rollemodeller.
 • At den gode trivsel altid er i fokus for både den enkelte og for fællesskabets skyld.
 • At alle er optaget af, at den gode trivsel går forud for læringen.
 • At der jævnt henover året er dage med særligt fokus på trivsel og fællesskab.
 • At der dannes gode relationer i den enkelte klasse og på tværs af klassetrin.

Troen på sig selv i et berigende fællesskab
Vi holder af og tror på fællesskabet som et vigtigt fundament. Det er vigtigt, at alle bliver set og hørt, at den enkelte kender sit eget værd og føler sig som en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Det er væsentligt, at eleverne ser hinandens forskelligheder som styrker i fællesskabet og væsentligt at det enkelte barn tør sige sin mening.
Respekten for kammerater og respekten voksne og børn imellem er en helt naturlig forudsætning for et godt og sundt læringsmiljø og fællesskab. Vi forventer og understøtter til enhver tid en positiv og rar omgangstone og vi ønsker at være en demokratisk skole, hvor de voksne lytter til børnene og tager deres forslag seriøst.
VI forventer, at voksne såvel som børn er ansvarlige for at passe på og være opmærksomme på hinanden og på skolen, så alle trives.

I hverdagen skal det feks. ses ved…

 • At man på skolen får en store- og lilleven. Fra skoleårets start tildeles de yngste en storeven. Et venskab, der følger dem videre, indtil de små selv skal være storevenner for de nye små. Således skabes der et særligt bånd mellem de store og små. De store føler ansvar og de små føler sig trygge med de store.
 • At der gennem skoletiden laves arrangementer for venskabsklasserne med sine store-/lillevenner
 • At der hver fredag er fælles morgensang for alle skolens elever.
 • At der i klasserne, gennem hele skoleforløbet, arbejdes med tematimer, hvor de mindre timefag samlæses periodevis for at give tid til fordybelsen. Her er samarbejdet en særlig vigtig faktor.
 • At eleverne henover skoleåret arbejder med projekter på tværs af alle klasserne – f.eks. et forløb om sundhed – både fysisk og mentalt, teateropsætning eller koncerter.

Motiverende, legende og kreativt læringsmiljø baseret på demokratiske processer
Et motiverende og inspirerende læringsmiljø med legende og kreative tilgange til læring skal kendetegne skolelivet på skolen. Trygge, glade og nysgerrige børn lærer bedst. Derfor er vi optaget af, at undervisningen skal være varieret med forskellige legende og kreative vinkler – dog indenfor overskuelige rammer. Det er en værdi for os, at eleverne tør at lege og udfolde sig – også når de bliver større. Ved at udforske nye områder med legende og kreative tilgange, håber vi at have elever, der fastholder motivationen og glæden ved at lege og lære længe.

I hverdagen skal det f.eks. ses ved…

 • At elevernes skema som udgangspunkt har en fast struktur med tematimer, hvor arbejdet oftest er tværfagligt projektarbejde.
 • At de kreative fag som musik, billedkunst og natur/udeliv prioriteres gennem hele skoleforløbet.
 • At eleverne vil arbejde oplevelsesorienteret i fagene, når de ofte tager på oplevelsesture væk fra skolen – i naturen, på museer, til foreninger mm.
 • At kroppen er i spil i læringen, dvs. at vi er ude og bruge kroppen for at få konkrete oplevelser med den mere abstrakte læring.
 • At vi bruger naturen, som ofte inddrages som være- og lærerum.
 • At der arbejdes med mere legende tilgange til læring, f.eks. når eleverne laver klassen om til miniby, leger posthus og skriver og sender breve, stempler og vejer, laver foldebøger om deres sovedyr som hovedperson mm.
 • At der arbejdes med kreative tilgange, når eleverne f.eks arbejder med ”historien i billedet” – et forløb hvor eleverne tager udgangspunkt i et billede, laver personkarakteristikker, skriver historier, sætter musik til, når der er fælles teaterprojekt, når de kreative fag er i spil til at understøtte de almene boglige fag og vice versa.
 • At lærere og pædagoger er lydhøre for de emner, problemstillinger eller udfordringer, eleverne bringer på banen og griber dem

Et godt samarbejde mellem skole og hjem
En åben og tillidsfuld kommunikation mellem skole og hjem er vejen frem i arbejdet for det bedste skoleliv for det enkelte barn. At være lydhør gælder begge veje. Læs mere om vores syn på det gode skole-hjemsamarbejde under punktet ”Forældresamarbejdet på Farum Lilleskole”.