Kategoriarkiv: Om skolen kategori

Ferieplan Skoleåret 19/20

Sommerferie – 12. august 2019

Efterårsferie den 12. oktober – 20. oktober 2019

Juleferie den 21. december 2019 – 5. januar 2020

Vinterferie den 8. februar – 16. februar 2020

Påskeferie den 4. april – 13. april 2020

St. Bededag den 8. maj 2020

Kristi Himmelfart den 21. maj – 22. maj 2020

2. pinsedag den 1. juni 2020

Grundlovsdag den 5. juni 2020

Sommerferie den 27. juni – 9. august 2020

Indretning

Indretning med læringszoner…

Vores læringsmiljø skal afspejle den nyeste forskning om indretning af læringsrum, der understøtter en mere mangfoldig og differentieret læringstænkning.

Vi er i gang med at indrette vores fantastiske lokaler til skolebrug. Når vi indretter, lader vi os inspirere af den nyeste forskning om, hvordan læringsmiljøer bør indrettes. Farum Lilleskole bliver derfor indrettet i fagopdelte zoner med læringsområder til formidling, læringszoner til fordybelse og endelig zoner til mere studie- og projektorienteret arbejde.

På billedet herunder og links nedenfor kan I se, hvad vi bl.a. lader os inspirere af:

Visionen for Farum Lilleskole

Farum Lilleskole skal være en skole, der giver mening – mening for både børn og voksne. En skole, der tager udgangspunkt i forskningen om, hvordan børn lærer bedst. En skole med tid til det enkelte barn og med tid til fordybelse – både fordybelsen i at være og lære. Vi tror på, at undervisningen skal kendetegnes ved tre former for læring – læring med udgangspunkt i oplevelse, handling og forståelse. Vi ved at børn lærer på forskellig vis og at de motiveres ved at arbejde med det faglige stof på mange forskellige måder. Vi prioriterer en legende, kreativ og musisk tilgang.

Punkt 1: NÆRVÆR OG TRYGGE RELATIONER

En skole med tid til nærvær – et nærvær, der bygger på trygge relationer, er udgangspunktet. Med en lav klassekvotient er det muligt for lærerne hele tiden at have føling med den enkelte elev. De voksne er vigtige rollemodeller og ansvarlige for trygge relationer til børnene og til hele tiden at understøtte børnenes indbyrdes relationer.

Punkt 2: FÆLLESSKAB

Vi ønsker at danne og uddanne børn og unge mennesker med et godt selvværd, som indgår i et berigende fællesskab, hvor de ser og oplever hinandens forskelligheder som styrker. De skal turde stå ved sig selv og turde ytre deres mening i fællesskabet. Vi tror på, at et stærkt fællesskab knytter varige bånd.

Punkt 3: ET KREATIVT LÆRINGSMILJØ

Forskningen understreger vigtigheden af, at børnene selv er aktive i læringsprocesserne. Læringen må baseres på oplevelse, handling og forståelse. Et motiverende læringsmiljø skal tage udgangspunkt i legende og musisk-kreative tilgange til læringen og børnene skal inspireres til at arbejde på mange forskellige måder, fordi forskellige børn lærer på forskellig vis.

Punkt 4: TID – TIL DEN ENKELTE, TIL FORDYBELSE OG TIL DEN FRIE LEG

Med en lav klassekvotient, prioriterer vi, at læreren skal have ordentlig tid til det enkelte barn. Det er vigtigt, at læreren hele tiden har en føling med, hvordan det går den enkelte elev – både fagligt og socialt. Tiden til fordybelse er en afgørende forudsætning for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der skal være tid til at arbejde i dybden med fag og emner. Endvidere er tiden til den frie leg en væsentlig del af barndommen. I legen udvikles personlige kompetencer. Vi prioriterer, at eleverne ikke har for lange skoledage, fordi vi tror på legens store betydning for det enkelte barns udvikling.

Punkt 5: PROCESSTYRET FREM FOR MÅLSTYRET

Nysgerrigheden for at lære skal holdes ved lige ved et gennemgående fokus på læreprocessen frem for produktet. Det er vigtigt at lære, at det er ok at fejle, at det at fejle er en del af en læringsproces og at man derved kan gøre det bedre næste gang.

Punkt 6: MENINGSFULD LÆRING

Eleverne skal opleve vigtigheden af at lære og de skal kunne se en mening med det. Derfor skal en stor del af undervisningen foregå i den virkelige verden – som udeskole og som kulturskole.

At opleve at læringen fra skolen kan bruges i den virkelige verden er en kæmpe motivationsfaktor. Børnene skal møde mennesker, der brænder for deres fag og som inspirerer dem til at arbejde videre.

Forskningen peger endvidere på store fordele i at inddrage naturen som læringsrum. Når vi er ude, sker der noget med læringsformen, med intensiteten og oplevelserne fæstner sig anderledes i kroppen. Det er sundt og godt for den hele læring.

De fysiske rammer på Farum Lilleskole

Farum lilleskole ønskes etableret i Furesø Kommune med en beliggenhed i Farum. Farum har flere folkeskoler og en privatskole, men vi synes, at Lilleskolen som alternativ mangler i paletten af tilbud.

Med tiden skal skolen rumme en klasse på hver årgang fra 0.-9. klasse. Vi tænker, at skolen udvides løbende. Vi forestiller os, at skolen åbner med de yngre klasser og udvider efterhånden som klasserne skifter trin.

Efter skoletid skal skolen kunne rumme SFO for de yngste elever og ønsket er også, at der i takt med udviklingen af skolen vil være klubtilbud for 4.-6. klasse.

Vi ønsker en placering tæt på eller midt i naturen, så denne nemt bringes i spil som være- og lærested. Vi ønsker at skolen skal rumme muligheder for kreativ udfoldelse. Derfor vil vi arbejde på at få gode faciliteter til de musisk-kreative fag og et større fællesrum, der kan bruges til bl.a. koncerter, teaterforestillinger og fysisk udfoldelse.

Det er væsentligt for os, at indretningen af skolen fremstår med klasselokaler, fællesrum og et antal mindre lokaler, der kan bruges, når børnene har brug for ro i læreprocesserne eller brug for at trække sig tilbage i løbet af eftermiddagen med stille aktiviteter. Klasseværelserne indrettes alle med ”klassens krog”, hvor man hver morgen mødes, og holder morgenmøde, så dagen startes roligt og man får vendt forskellige ting i børnegruppen. Derudover ønsker vi, at skolen som helhed fremstår med hyggelige nicher, hvor eleverne kan fordybe sig i skolearbejdet eller i lege om eftermiddagen. Farum Lilleskole skal være et hyggeligt og rart sted at være.

Vi håber på, at vi kan oprette en kreds af ”Farum Lilleskoles venner”, der f.eks. kan være pensionerede lærere, der stadig brænder for lærerfaget eller andre med interesse for skolen, som f.eks. kan være med til at indrette hyggelige læsekroge, sy gardiner, lave sjove indretninger til leg mm. Her kommer også forældrenes kompetencer i spil, for vi får brug for hinanden!

Farum Lilleskoles værdigrundlag

Den gode trivsel er den afgørende forudsætning for det bedste læringsmiljø. Trives vi, har vi de bedste forudsætninger for at kunne udfolde vores fulde potentialer.

 • Tryghed i et nærværende læringsmiljø. Vi vægter det lille og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de bedre udfolde sig optimalt og være en del af et udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø. Vi tror på, at høj faglighed udfoldes i et kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen. En viden som er lagret er anvendelig fremadrettet for barnet.
 • Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet forældre og skole i mellem er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den gode trivsel
På Farum Lilleskole er vi først og fremmest optaget af, at skolen skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende fællesskab. Vi er nemlig overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring!
Det er vigtigt, at hver elev har troen på sit eget værd og troen på at være en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Respekten for hinanden skal altid være tilstede og det at kunne se hinandens forskelligheder som en styrke og respektere hinanden er det væsentligste fundament for fællesskabet. Vi vil den gode trivsel som forudsætningen for det bedste læringsmiljø.

Nærhed giver tryghed
En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter ro og tid til fordybelse i læringsprocesserne højt. Vi vil det trygge og anerkendende læringsmiljø med tid til fordybelsen.

Høj faglighed med kreativitet og nysgerrighed
Nysgerrigheden er afgørende for et godt læringsudbytte. Derfor er det vigtigt for os, at elevernes motivation for og engagement i læringsprocesserne hele tiden er til stede. Vi vil derfor ofte arbejde med oplevelsesbaserede, legende, eksperimenterende og musisk-kreative tilgange til læring, fordi vi ved, at eleverne lærer på mange forskellige måder. Vi er optaget af at inddrage de mange forskellige læringsstile og vægter både tværfaglige projekter, udeskole og læring i den virkelige verden højt. Skoletimerne vil jævnligt læses i naturen, rundt om i lokalsamfundet i samarbejde med forskellige aktører og på ture længere væk. VI prioriterer de anderledes læringsrum væk fra klasselokalet. Alt sammen lader sig gøre indenfor overordnede rammer. Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø.

Det gode samarbejde
En væsentlig forudsætning for at trives som elev er, at forældre og skole samarbejder om det bedste skoleliv for det enkelte barn. Vi forventer derfor, at al kommunikation mellem elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse bygger på åbenhed og ærlighed i en respektfuld dialog. Ligesom vi forventer, at forældrenes engagement i elevernes skoleliv og i Farum Lilleskole som sådan. Vil bidrage til at skabe gode vilkår for de fælles rammer.

Kulturen på Farum Lilleskole

Kulturen på Farum Lilleskole skal karakteriseres ved den gode trivsel i trygge og tillidsfulde relationer, som danner udgangspunkt for et motiverende, legende og kreativt læringsmiljø. Skolens vigtige fællesskab baseres på demokratiske processer og prioriteres højt sammen med et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Trivsel i trygge og tillidsfulde relationer
De trygge relationer skal være bærende for kulturen på Farum Lilleskole. Vi ønsker, at skolen skal være et rart, trygt og udviklende sted at være for både børn og voksne.

De voksne er ansvarlige for at opbygge trygge og tillidsfulde relationer til eleverne og understøtte elevernes indbyrdes relationer. De voksne er vigtige rollemodeller, der til enhver tid ser det enkelte barn og som altid udviser respekt for dets særegenhed. Med en lav klassekvotient, er der ressourcer og mulighed for at se og tage hensyn til alle.

Alle relationer på skolen skal kendetegnes ved et menneskesyn, der bygger på anerkendelse, ligeværd og respekt.

I hverdagen skal det f.eks. ses ved…

 • At hver dag starter med morgenmøde i klasserne, hvor man kan ytre sig om stort og småt. Til morgenmøderne øver man sig i det små ved at turde stå frem foran sine klassekammerater og har der været konflikter kan de f.eks. tages op her.
 • At de voksne på skolen er vigtige og gode rollemodeller.
 • At den gode trivsel altid er i fokus for både den enkelte og for fællesskabets skyld.
 • At alle er optaget af, at den gode trivsel går forud for læringen.
 • At der jævnt henover året er dage med særligt fokus på trivsel og fællesskab.
 • At der dannes gode relationer i den enkelte klasse og på tværs af klassetrin.

Troen på sig selv i et berigende fællesskab
Vi holder af og tror på fællesskabet som et vigtigt fundament. Det er vigtigt, at alle bliver set og hørt, at den enkelte kender sit eget værd og føler sig som en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Det er væsentligt, at eleverne ser hinandens forskelligheder som styrker i fællesskabet og væsentligt at det enkelte barn tør sige sin mening.
Respekten for kammerater og respekten voksne og børn imellem er en helt naturlig forudsætning for et godt og sundt læringsmiljø og fællesskab. Vi forventer og understøtter til enhver tid en positiv og rar omgangstone og vi ønsker at være en demokratisk skole, hvor de voksne lytter til børnene og tager deres forslag seriøst.
VI forventer, at voksne såvel som børn er ansvarlige for at passe på og være opmærksomme på hinanden og på skolen, så alle trives.

I hverdagen skal det feks. ses ved…

 • At man på skolen får en store- og lilleven. Fra skoleårets start tildeles de yngste en storeven. Et venskab, der følger dem videre, indtil de små selv skal være storevenner for de nye små. Således skabes der et særligt bånd mellem de store og små. De store føler ansvar og de små føler sig trygge med de store.
 • At der gennem skoletiden laves arrangementer for venskabsklasserne med sine store-/lillevenner
 • At der hver fredag er fælles morgensang for alle skolens elever.
 • At der i klasserne, gennem hele skoleforløbet, arbejdes med tematimer, hvor de mindre timefag samlæses periodevis for at give tid til fordybelsen. Her er samarbejdet en særlig vigtig faktor.
 • At eleverne henover skoleåret arbejder med projekter på tværs af alle klasserne – f.eks. et forløb om sundhed – både fysisk og mentalt, teateropsætning eller koncerter.

Motiverende, legende og kreativt læringsmiljø baseret på demokratiske processer
Et motiverende og inspirerende læringsmiljø med legende og kreative tilgange til læring skal kendetegne skolelivet på skolen. Trygge, glade og nysgerrige børn lærer bedst. Derfor er vi optaget af, at undervisningen skal være varieret med forskellige legende og kreative vinkler – dog indenfor overskuelige rammer. Det er en værdi for os, at eleverne tør at lege og udfolde sig – også når de bliver større. Ved at udforske nye områder med legende og kreative tilgange, håber vi at have elever, der fastholder motivationen og glæden ved at lege og lære længe.

I hverdagen skal det f.eks. ses ved…

 • At elevernes skema som udgangspunkt har en fast struktur med tematimer, hvor arbejdet oftest er tværfagligt projektarbejde.
 • At de kreative fag som musik, billedkunst og natur/udeliv prioriteres gennem hele skoleforløbet.
 • At eleverne vil arbejde oplevelsesorienteret i fagene, når de ofte tager på oplevelsesture væk fra skolen – i naturen, på museer, til foreninger mm.
 • At kroppen er i spil i læringen, dvs. at vi er ude og bruge kroppen for at få konkrete oplevelser med den mere abstrakte læring.
 • At vi bruger naturen, som ofte inddrages som være- og lærerum.
 • At der arbejdes med mere legende tilgange til læring, f.eks. når eleverne laver klassen om til miniby, leger posthus og skriver og sender breve, stempler og vejer, laver foldebøger om deres sovedyr som hovedperson mm.
 • At der arbejdes med kreative tilgange, når eleverne f.eks arbejder med ”historien i billedet” – et forløb hvor eleverne tager udgangspunkt i et billede, laver personkarakteristikker, skriver historier, sætter musik til, når der er fælles teaterprojekt, når de kreative fag er i spil til at understøtte de almene boglige fag og vice versa.
 • At lærere og pædagoger er lydhøre for de emner, problemstillinger eller udfordringer, eleverne bringer på banen og griber dem

Et godt samarbejde mellem skole og hjem
En åben og tillidsfuld kommunikation mellem skole og hjem er vejen frem i arbejdet for det bedste skoleliv for det enkelte barn. At være lydhør gælder begge veje. Læs mere om vores syn på det gode skole-hjemsamarbejde under punktet ”Forældresamarbejdet på Farum Lilleskole”.