Hverdagen på Farum Lilleskole

Den gode trivsel – en afgørende forudsætning

At være tryg, at have gode kammerater, at blive set og hørt, ja at være i god trivsel er en afgørende forudsætning for, hvor godt vi lærer.

På Farum Lilleskole vil vi hele tiden arbejde med den gode trivsel for alle – både børn og voksne. Vi ved, at når vi trives er vi mere motiverede for at lære nyt, vi er mere nysgerrige og mere optaget af verden omkring os og selvfølgelig mere glade og fulde af overskud.

Undervisningsplaner, årsplaner og mål for undervisningen

Vi vil arbejde med synlige mål for undervisningen – også i børnehøjde, så børnene ved, hvad de skal arbejde med og hvorfor det er vigtigt. Der udarbejdes undervisningsplaner for alle fag.

Hvert år udarbejdes årsplaner for de enkelte fag i den enkelte klasse.

Erfaringsbaseret læringsmiljø

Vi ved fra forskningen, at børn selv må være aktive, handle og eksperimentere i læreprocesserne for at få det mest optimale udbytte. Børnene må erfare og dermed lære med både krop og hjerne. De skal selv være undersøgende og eksperimenterende og også selv forsøge at lære fra sig. Det er sund fornuft, at børn ikke blot skal sidde stille og lære!

Kreativt læringsmiljø

Læringsmiljøet skal kendetegnes ved en legende og musisk-kreativ undervisning. Vi prioriterer, at børnene inspireres på mange forskellige måder, så alle læringsstile kommer i spil. Vi ønsker at tilgodese de kreative fag gennem hele skoleforløbet – både med deres kernefagligheder men også som understøttende, supplerende og udviklende aktiviteter med de almene fag. Vi prioriterer også, at en del af undervisningen foregår udenfor skolen – i naturen og i lokalsamfundet.

Kernefagligheder og projektorienteret temaundervisning

Vi vil arbejde med både de almene og de musisk-kreative fag således, at de to hele tiden udvikles, supplerer og understøtter hinanden. Der skal løbende arbejdes med de enkelte fags kernefagligheder og med mere projektorienteret temaarbejde, som foregår gruppevis. Vi er overbeviste om, at gode samarbejdsevner er noget af det, fremtiden kalder på – og så styrker det fællesskabet!

Klassens og skolens fællesskab

Fællesskabet i klassen og fællesskabet på skolen er vigtige fællesskaber, der hele tiden understøttes – både i undervisningssammenhænge og i SFO- og klubtid. I klassen arbejdes der ofte sammen om både faglige og sociale emner og flere gange i løbet af året vil skolen arbejde med fælles projekter som f.eks. den årlige teateropsætning, forårskoncerten eller i forbindelse med projektorienteret temaarbejde.

En rammesat dag

Vi er overbeviste om, at børn har glæde af en genkendelig struktur. Derfor er elevernes skemaer rammesat og indenfor rammerne kan der arbejdes kreativt ”med store armbevægelser”.

Klassemøder

Hver morgen starter i klassens ”hyggekrog”, hvor man kan vende stort som småt og få fælles beskeder om, hvad der skal ske. I hyggekrogen sidder man tæt og ser hinanden i øjnene og alle lytter aktivt med. Det er også i hyggekrogen, man mødes efter pauserne for at få beskeder og overblik over, hvad der skal ske.

Fælles morgensamling hver fredag

Hver fredag startes dagen med fælles morgensang for alle skolens elever. Her kan der gives særlige beskeder og klasserne kan på sigt fremvise noget af det, de arbejder med. Sammen synges et par sange, inden vi atter vender tilbage til klasserne.

Frokost

I frokostpausen sidder man med sin klasse og hygger sig og får måske læst en god bog højt. I de ældre klasser kan der evt. være fællesspisning. På sigt kan det være, vi finder på frokostordning og fællesspisning for alle.

TID

Tid bliver et vigtigt nøgleord på Farum Lilleskole – Tid til den enkelte elev, tid til fordybelse og tid til den frie leg og til at være barn… Lærernes tid til den enkelte elev prioriteres højt. Derfor er der en lav klassekvotient. Tiden til fordybelse i læreprocesserne er vigtig for den optimale læring. Tid til at være barn og tid til børns frie leg er vigtig for børnenes personlige udvikling. Vi har derfor valgt, at børnene ikke skal have alt for lange skoledage – vi går ind for kvalilet frem for kvantitet!

De almindelige skolefag

I starten af skoleforløbet prioriteres dansk og matematik, kreafag samt temafagene (hvor der arbejdes periodevis med de mindre skolefag, så børnene tidligt stifter bekendtskab med den projektorienterede arbejdsmetode og har fokus på samarbejdet). Senere i skoleforløbet introduceres eleverne for første og andet fremmedsprog, historie og naturfagene. Skolen tilbyder samme fagrække som det sker i folkeskolen. En del af timerne læses i udeskolen – altså ude i den omkringliggende natur!

Temafag og interessefag

Gennem hele forløbet vil eleverne have temafag på skemaet. Vi ønsker at understøtte fordybelsen i læreprocesserne – og det er svært at fordybe sig på kommando i eksakt 45 min onsdag fra kl. 8.30-9.15. Derfor har vi valgt at indlægge et Tema-bånd i skemaerne. Det er her, at de mindre fag læses periodevis, så der i en given periode læses flere f.eks. naturfagstimer og man dermed har bedre mulighed for fordybelsen. Som eleverne bliver ældre, skal der læses flere forskellige fag og dermed bliver skoledagen længere. Vi ønsker dog at det skal give mening så både skole- og fritidsliv hænger sammen.

I løbet af indskolingen præsenteres eleverne for Interessefaget – et fag, som eleverne selv vælger ud fra interesse. Hvorfor ikke give eleverne lov til at blive bedre og fokusere endnu mere på det, de er gode til og det, de interesserer sig for. Vi forestiller os, at et antal interessefag udbydes kvartalsvis og at eleverne derved for lov til selv at vælge noget af skoletiden til.

Åbningstider

Som udgangspunkt åbner skolen kl. 7.30 (evt. med morgen-åbner hjælp fra forældrene). Kl. 8.30 starter undervisningen. SFO’en åbner, efterhånden som børnene har fri. Således vil de yngste have mulighed for at starte SFO dagen stille og roligt, inden de lidt større kommer med.