Alle indlæg af farumlilleskole

INFOMØDE 12. Maj – Nyt om opstartsdato og lokaler

Farum Lilleskole bliver en realitet. Onsdag den 14. August åbner vi dørene for 0. – 5. klasse i nye lokaler hos FC Nordsjælland.
En fantastisk lokation med gode lokaler, der understøtter skolens kerneværdier og visioner for et moderne og innovativt læringsmiljø.

Hør meget mere den 12. maj kl. 15-17, hvor vi holder infomøde i skolens nye lokaler hos FCN, Farum Park 2!

Visionen for Farum Lilleskole

Farum Lilleskole skal være en skole, der giver mening – mening for både børn og voksne. En skole, der tager udgangspunkt i forskningen om, hvordan børn lærer bedst. En skole med tid til det enkelte barn og med tid til fordybelse – både fordybelsen i at være og lære. Vi tror på, at undervisningen skal kendetegnes ved tre former for læring – læring med udgangspunkt i oplevelse, handling og forståelse. Vi ved at børn lærer på forskellig vis og at de motiveres ved at arbejde med det faglige stof på mange forskellige måder. Vi prioriterer en legende, kreativ og musisk tilgang.

Punkt 1: NÆRVÆR OG TRYGGE RELATIONER

En skole med tid til nærvær – et nærvær, der bygger på trygge relationer, er udgangspunktet. Med en lav klassekvotient er det muligt for lærerne hele tiden at have føling med den enkelte elev. De voksne er vigtige rollemodeller og ansvarlige for trygge relationer til børnene og til hele tiden at understøtte børnenes indbyrdes relationer.

Punkt 2: FÆLLESSKAB

Vi ønsker at danne og uddanne børn og unge mennesker med et godt selvværd, som indgår i et berigende fællesskab, hvor de ser og oplever hinandens forskelligheder som styrker. De skal turde stå ved sig selv og turde ytre deres mening i fællesskabet. Vi tror på, at et stærkt fællesskab knytter varige bånd.

Punkt 3: ET KREATIVT LÆRINGSMILJØ

Forskningen understreger vigtigheden af, at børnene selv er aktive i læringsprocesserne. Læringen må baseres på oplevelse, handling og forståelse. Et motiverende læringsmiljø skal tage udgangspunkt i legende og musisk-kreative tilgange til læringen og børnene skal inspireres til at arbejde på mange forskellige måder, fordi forskellige børn lærer på forskellig vis.

Punkt 4: TID – TIL DEN ENKELTE, TIL FORDYBELSE OG TIL DEN FRIE LEG

Med en lav klassekvotient, prioriterer vi, at læreren skal have ordentlig tid til det enkelte barn. Det er vigtigt, at læreren hele tiden har en føling med, hvordan det går den enkelte elev – både fagligt og socialt. Tiden til fordybelse er en afgørende forudsætning for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der skal være tid til at arbejde i dybden med fag og emner. Endvidere er tiden til den frie leg en væsentlig del af barndommen. I legen udvikles personlige kompetencer. Vi prioriterer, at eleverne ikke har for lange skoledage, fordi vi tror på legens store betydning for det enkelte barns udvikling.

Punkt 5: PROCESSTYRET FREM FOR MÅLSTYRET

Nysgerrigheden for at lære skal holdes ved lige ved et gennemgående fokus på læreprocessen frem for produktet. Det er vigtigt at lære, at det er ok at fejle, at det at fejle er en del af en læringsproces og at man derved kan gøre det bedre næste gang.

Punkt 6: MENINGSFULD LÆRING

Eleverne skal opleve vigtigheden af at lære og de skal kunne se en mening med det. Derfor skal en stor del af undervisningen foregå i den virkelige verden – som udeskole og som kulturskole.

At opleve at læringen fra skolen kan bruges i den virkelige verden er en kæmpe motivationsfaktor. Børnene skal møde mennesker, der brænder for deres fag og som inspirerer dem til at arbejde videre.

Forskningen peger endvidere på store fordele i at inddrage naturen som læringsrum. Når vi er ude, sker der noget med læringsformen, med intensiteten og oplevelserne fæstner sig anderledes i kroppen. Det er sundt og godt for den hele læring.

Sådan tænker vi Kulturskole på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole er vi optaget af en oplevelsesorienteret tilgang til læring. Vi er overbeviste om, at vi skal lære med både kroppen og hjernen for, at den abstrakte læring bliver begribelig. Vi tror på, at oplevelser udenfor klasseværelset gør en forskel. Når undervisningen foregår i nye rammer og andre læringsrum, sker der noget med undervisningsformen, med intensiteten og med samværet eleverne imellem. I det anderledes læringsrum sættes elevernes kompetencer i spil på anderledes og nye måder og eleverne ser hinanden i et nyt perspektiv.

Det er inspirerende at få besøg udefra og at modtage undervisning i den virkelige verden udenfor skolens rammer. Dét at møde mennesker, som brænder for et specifikt fag eller håndværk kan noget ganske særligt. At opleve hvordan fagene bruges i praksis og se meningen med læringen fra skolen kan give unikke oplevelser.

Vi vil derfor prioritere de anderledes læringsrum – ved at inddrage naturen, ved at tage på ture ud af huset til museer, gallerier, høre koncerter, se teater eller prøve en ny sportsgren. Længere oppe i skolesystemet vil vi have fokus på virksomhedsbesøg og håbet er at kunne etablere samarbejder med lokale aktører, hvor eleverne får brugt deres teoretiske viden i praksis. F.eks. at eleverne kan være med til at innovere over udfordringer i lokalsamfundet og give respons til kommune eller virksomhed…

I hverdagen kan kulturskolen tage sig således ud…

 • Ved besøg af forfattere, naturvejledere, musikere mfl.
 • Ved at inddrage naturen, når der arbejdes med de almene fagfag, f.eks. skrive lyrik i skoven, skrive troldehistorier under store graner, tale om årstidernes skiften på vandreture, se på insekter og kryb i forbindelse med et krible krable emne, at få ting til at spire i små køkkenhaver mm.
 • Besøge lokale aktører, f.eks. få rundvisning af lokalhistorisk forening i det gamle Farum, prøve at male billeder med erfarne kunstmalere, høre historier fra ”gamle dage” på besøg på plejehjem i byen, afprøve en ny sportsgren ved et besøg i en lokal sportsforening eller med besøg udefra.
 • Indgå i forløb med lokale virksomheder, f.eks. virksomhedsbesøg, praktik, innovationsforløb mm.

Optagelse på Farum Lilleskole

Opskrivning på venteliste

Ønsker du dit barn optaget på Farum Lilleskole skal du udfylde  ansøgningsskemaet, som du også kan tilgå i venstre-menuen.  Det er vigtigt at svare uddybende på alle spørgsmål i spørgeskemaet.
 

For at sikre de bedste betingelser og muligheder for barn og skole, er det skolens politik, at vi skal orienteres, hvis I har haft kontakt med pædagogisk/psykologisk rådgivning vedr. jeres barn, og om barnet i børnehaven har været omfattet af støtteforanstaltninger. Vi vil i forbindelse hermed indhente samtykke til at kunne indhente relevante papirer.

Ved opskrivning af dit barn til Farum Lilleskoles venteliste sikres du muligheden for at kunne vælge Farum Lilleskole til, såfremt I bliver tilbudt en plads.

Opskrivningsgebyr

Ved opskrivning betales et gebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret refunderes ikke. Du vil modtage nærmere information om betalingsoplysninger, når du har sendt din ansøgning til os.

Forpligtelse ifm opskrivning

Der er ingen forpligtelser i forbindelse med opskrivningen for hverken opskriver eller skole. Der stilles ingen pladsgaranti fra skolen og opskrivningen forpligter heller ikke forældrene til at vælge Farum Lilleskole frem for en anden skole.

Samtale

Når tiden nærmer sig for optagelse i skolen, inviteres forældre til børn på ventelisten til en samtale. Samtalen er IKKE en optagelsessamtale men en ganske uformel samtale, hvor formålet er at sikre en forventningsafstemning mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at forældrene er helt klar over, hvad skolen tilbyder og ligeledes vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste rammer for det enkelte barn.

Inden barnet kan optages på  Farum Lilleskole

Inden barnet kan optages på Farum Lilleskole, skal forældrene give samtykke til, at Farum Lilleskole kan indhente informationer om barnet fra dets nuværende skole, SFO, Klub eller børnehave.

Hvis I bliver tilbudt en plads:

Bliver I tilbudt en plads til jeres barn, skal I bekræfte ønsket om indskrivning indenfor 3 uger fra den dato, hvor tilbuddet er modtaget. Tilbud sendes pr. mail til den mailadresse, der oplyses ved opskrivningen, så det er vigtigt, at det er den rigtige!

Forpligtelse ifm indskrivning

Indskrivningen betinges af

 • at der har været afholdt en uformel samtale mellem skole og hjem
 • at skolen har fået forældrenes skriftlige samtykke til at indhente information om barnet fra dets nuværende skole, SFO, klub eller børnehave
 • at man har fået skriftligt tilsagn om optagelse på Farum Lilleskole
 • at man har indbetalt indskrivningsgebyret på 3000 kr./barn (indskriver en familie flere børn samtidigt, bliver indskrivningsgebyret max. 5000 kr./familie). Beløbet refunderes ikke.
 • at man har indbetalt 3 måneders forudbetalte skolepenge  i depositum pr. barn (der er ikke søskenderabat på forudbetalte skolepenge).  Dette beløb tilbagebetales efter endt skolegang fratrukket eventuelle restancer, mistede bøger eller lignende.

Klasserne sammensættes

Klasserne sammensættes herefter ud fra følgende kriterier:

 • Hensynet til klassen som en velfungerende enhed (trivsel, dynamik og læring)
 • Overensstemmelse mellem forældres og skoles værdigrundlag
 • Søskende på skolen
 • Ligelig fordeling af køn
 • Tidspunkt for opskrivning
 • Det enkelte barns behov i fht. skolens pædagogiske rammer og økonomi